Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Opetushenkilöstön virkojen täyttöluvat ja virkojen haettavaksi julistaminen

PRIDno-2020-597

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Opetustoimen lainsäädäntö edellyttää tarpeellisten opettajavirkojen ja -määrien ylläpitämistä opetuksen järjestämisen turvaamiseksi.

Koulut ja lukiot ovat tehneet opetusyksikön päällikölle esityksiä opettajavirkojen tarpeesta 11.8.2020 alkaen.

Palmgren-konservatorio on tehnyt opetusyksikön päällikölle esityksiä opettajavirkojen tarpeesta 12.8.2020 alkaen.

Sivistystoimialalla jokaista esitystä on tarkasteltu ottaen huomioon sivistystoimialan taloudellinen tilanne ja opetuksen järjestäminen jatkossa. Virat, joiden tuntimäärien jatkuvuus nykyisellään on epävarmaa, on suunniteltu täytettäväksi vakinaisina päätoimisen tuntiopettajan tai tuntiopettajan virkasuhteina. Virkoja tarkasteltaessa on käytetty apuna henkilöstösuunnitelmaa sekä otettu huomioon oppilasmäärien muutokset. Virat täytetään julkisella haulla.

Sivistystoimen henkilöstömäärä ei kasva ko. toimenpiteiden vuoksi, koska suurin osa virkojen täytöistä johtuu opetushenkilöstön eläköitymisistä tai siitä, että virkoja on hoidettu määräaikaisina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtajan aloittamaan täyttölupaprosessin alla olevien virkojen täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevina.

PERUSOPETUS 1-9

4 luokanopettajan virkaa
2 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (luokanopetus)
1 perusopetuksen rehtorin virka
1 perusopetuksen lehtorin virka (opinto-ohjaaja)
1 perusopetuksen lehtorin virka (matemaattiset aineet)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kotitalous)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (S2-opetus)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kuvataide)
1 päätoiminen tuntiopettajan virkasuhde (biologia ja maantieto)
1 päätoiminen tuntiopettajan virkasuhde (terveystieto)
1 tuntiopettajan virkasuhde (kuvataide)
1 tuntiopettajan virkasuhde (musiikki)
2 tuntiopettajan virkasuhde (suomen kieli)

ERITYISOPETUS

13 erityisluokanopettajan virkaa
6 erityisopettajan virkaa

LUKIOKOULUTUS

1 lukion lehtorin virka (englanti-venäjä)
1 lukion lehtorin virka (biologia ja maantieto)

SIVISTÄVÄ KOULUTUS / PALMGREN KONSERVATORIO 

1 lehtorin virka (musiikin hahmotusaineet)
1 lehtorin virka (pop/jazz-musiikki)
1 tuntiopettajan virkasuhde (pop/jazz-musiikki)
1 tuntiopettajan virkasuhde (ammatillinen koulutus)

Päätös

Muutettu päätösehdotus:
perusopetuksen rehtorin virka täytetään 1.8.2020 alkaen
muuten alkuperäisen esityksen mukaan.

Tiedoksi

sivistystoimiala,  HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi