Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Täyttölupapyyntö, yhteiset palvelut -yksikön päällikkö

PRIDno-2020-860

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Täyttöluvan perustelut:

Sivistystoimialan yhteiset palvelut-yksikön päällikkö Kaisa Harjunpää on irtisanoutunut virastaan 10.2.2020 alkaen. Viran uudelleen täyttämisestä ja auki laittamisesta on sovittu henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen kanssa.

Yhteiset palvelut -yksikön tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat sivistystoimialan hallinto- ja henkilöstöasiat sekä lainopilliset asiat. Päällikkö vastaa yksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa.  Yhteiset palvelut -yksikön esimiestehtäviin kuuluu yksikön toiminnan kokonaisjohtamisen lisäksi vastuu matriisipohjaisen ohjausmallin toteuttamisesta toimialalla.

Erityisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat:

- ylempi korkeakoulututkinto
- kokemus johtamistehtävistä
- toimialan tuntemus
- suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä arvostetaan:

- Kokemus julkisen hallinnon henkilöstö- ja hallintoasioiden sekä lainopillisten asioiden hoitamisesta
- Johtamiskokemus, kyky johtaa muutosta, valmius jaettuun, dialogiseen johtajuuteen
- Vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen työskentelyote

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää yhteiset palvelut-yksikön päällikön virkaan täyttöluvan. Virka täytetään toistaiseksi 1.4.2020 alkaen julkisella haulla.

Päätös

Esittelijä poisti pykälän listalta

Tiedoksi

Toimistosihteeri Jaana Luotonen, rekrytointiassistentti Tiina Limnell

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi