Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kulttuuritalo Anniksen tilavuokrat ja harrasteryhmien osallistumismaksut 1.9.2020 alkaen

PRIDno-2020-4492

Valmistelija

 • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kulttuuritalo Anniksen tiloja on tähän asti lainattu veloituksetta yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille tapahtumien, kurssien ja juhlien järjestämiseen. Jotta Anniksen toiminta olisi yhdenmukaista muiden kulttuuriyksikön toimipaikkojen kanssa, on nyt laadittu hinnasto tilavuokrille sekä harrasteryhmille. Hinnat on pyritty pitämään kohtuullisina, jotta Anniksen perusajatus tasavertaisuudesta toteutuu tässäkin suhteessa.

HARRASTERYHMIEN OSALLISTUMISMAKSUT (hinnat sis. alv%)

 • lukukausimaksu (kevät/syksy), maksu riippuu ryhmässä käytettävistä           35-50 € materiaaleista
 • Ryhmiin voi tarvittaessa hakea maksutonta vapaaosallistujapaikkaa.
 • Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään matalan kynnyksen ryhmiä, jotka ovat täysin maksuttomia, kuten lautapeliryhmä.
   

TILAVUOKRAT (hinnat sis. alv%)

Yksityishenkilöt ja yritykset  

 • Keittiö + Aula + Sali (katutaso tai 2. kerros)                                                   200 €   
 • Keittiö + Aula + kellarisali                                                                               150 €  
 • Keittiö+aula                                                                                                    100€ 
 • Kiinteästä valokalustosta poikkeava valotekniikka tilaan                                50 €  
 • Kiinteästä äänentoistolaitteistosta poikkeava äänentoistotekniikka tilaan      50 €  

 
Yhdistystoimijoille (ml. taiteilijaryhmät ja muut työryhmät) jotka vuokraavat tiloja pääsymaksullisia yleisötilaisuuksia varten: hinnat ylläolevista -50%. Anniksen työntekijöiden työpanos ei kuulu vuokraukseen.

Yhteistyösopimukset (3. sektorin toimijat, yhteisöt, työryhmät, taiteilijat, jotka järjestävät pääsymaksullisen tai ilmaisen yleisötilaisuuden) 
Yhteistyökumppanien kanssa laaditaan yhteistyösopimus, jossa määritellään yhteistyön luonne. Tilaisuudessa on mahdollisesti paikalla Anniksen työntekijä. Tila voi näissä tapauksissa olla ilmainen, mutta siitä voidaan myös periä vuokraa. Yhteistyösopimukset tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

Hinnat ovat vuorokausikohtaisia. Useamman päivän tapahtumista päätetään tapauskohtaisesti. 

Siivousmaksu (hinta sis. alv%)

Jos vuokraaja jättää käyttämänsä tilan epäsiistiksi, peritään siivousmaksu                     150 € 
(sama maksu sekä yksityisiltä, yrityksiltä että yhdistystoimijoilta)
 

Lastenkulttuurikeskuksen johtaja voi harkintansa mukaan päättää alennuksista vuokra- ja harrasteryhmämaksuihin. Lisäksi vallitseva koronatilanne voi vaikuttaa tilojen vuokraus- ja harrasteryhmätoiminnan käytäntöihin, jolloin lastenkulttuurikeskuksen johtaja ovi tehdä tarvittavia muutoksia kulloisenkin tilanteen mukaan.

Lisätietoja: Porin lastenkulttuurikeskuksen vs. johtaja Piritta Huhta, puh. 044 701 1086

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kulttuuritalo Anniksen tilavuokrahinnaston ja harrasteryhmien osallistumismaksut 1.9.2020 alkaen esityksen mukaan.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että talolla toimivien järjestöjen ja yhteisöjen tilanteeseen ja tulevaisuuteen päätös ei vaikuta lainkaan. Toiminta heidän osaltaan jatkuu kuten tähänkin saakka, eli heille ei päätöksen myötä tule mitään maksuja/maksukorotuksia.

Harrasteryhmien osallistumismaksut liittyvät täysin uuteen, kaupungin henkilöstön toimesta järjestettyyn, ohjattuun ryhmätoimintaan, esimerkiksi Anniksella työskentelevän kulttuuriohjaajan vetämään lukukauden kestoiseen bändikurssiin, (jossa hyödynnetään kaupungin omia tiloja ja laitteistoa). Tällaisen toiminnan maksut ovat 35-50 € / lukukausi, riippuen kurssilla tarvittavan materiaalin määrästä (vertaa kansalaisopiston kurssit).

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuuritalo Annis

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi