Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Lavian kirjaston aukioloajat alkaen 1.9.2020

PRIDno-2020-4480

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kirjastopalveluiden Lavian sivukirjastossa otetaan käyttöön uudet aukioloajat 1.9.2019 alkaen. 

Lavian kirjaston uudet aukioloajat ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-19 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-16. Viikkotasolla lisäystä aukioloaikoihin tulee seitsemän tuntia. Nykyisellään aukioloajat eivät palvele kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Aukioloaikojen muutos tukee kirjastolain edellyttämää saavutettavuutta ja kattavuutta. Muutos voidaan toteuttaa nykyisellä kustannusrakenteella eli lisätarvetta henkilöstölle ei ole. Lavian kirjasto sijaitsee selkeästi pisimmän matkan päässä muihin Porin kirjastopalvelujen muihin toimipisteisiin verrattuna ja tämän johdosta kirjastopalvelujen saavutettavuuden lisääminen on perusteltua juuri Laviassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää Lavian kirjaston uusiksi aukioloajoiksi 1.9.2020 alkaen
ma ja ke klo 12-19
ti, to ja pe klo 10-16

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Siina Vieri

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi