Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskeva toimivalta

PRIDno-2020-4477

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslakia on muutettu määräaikaisesti 1.8.-31.12.2020. Lakiin on lisätty uusi 20 a §. Tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja lieventää siitä koituvia haittoja. Lakimuutos antaa opetuksen järjestäjälle toimintamahdollisuuksia tartuntatautitilanteessa.

Lähiopetus on ensisijainen opetuksen järjestämismuoto syyslukukaudella 2020, ja siinä noudatetaan perusopetuslakia, opetussuunnitelman perusteita ja tuntijakoa. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, koulunkäynnin tukeen, maksuttomaan ateriaan, oppilashuoltoon, oppilaanohjaukseen sekä lähiopetuspäivinä koulukuljetukseen tai sen sijasta maksettavaan avustukseen.

Perusopetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjän tulee turvallisuuden arvioinnissa toimia yhteistyössä paikallisen tai alueellisen tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Oppilaiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisien fyysisten kontaktien välttämiseksi opetusta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi etä- ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ja lähiopetusta vuoroteltaisiin. Opetus tulee järjestää niin että oppilas saisi pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot olisivat mahdollisimman lyhyitä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Edellytykset poikkeuksellisille opetusjärjestelyille ovat, että jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voitaisiin opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Lähiopetuksessa olisivat syksyllä aina esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä valmistavan opetuksen oppilaat.

Perusopetuslain mukaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotto edellyttää kunnan päätöstä. Pykälässä ei säädetä toimivaltaisesta viranomaisesta, joten kunnan valtuuston on hallintosäännöllä määrättävä kunnassa toimivaltainen päätöksentekijä. Tämän jälkeen kunnassa toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus päättää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotosta, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Porissa sivistystoimialan toimintasäännössä (sivistyslautakunta 11.8.2020 §183) koulunkäynnin poikkeuksellisesta järjestämisestä päättäminen on osoitettu opetusyksikön päällikölle, joten asian käsitteleminen sivistyslautakunnassa tai kaupunginhallituksessa ei ole tarpeen. Asian merkittävyyden kannalta menettelytapa halutaan kuitenkin saattaa sivistyslautakunnan tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.