Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Sivistyslautakunnan lausunto: Avustusuudistus

PRIDno-2020-3518

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen, esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta kokouksessaan 25.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin avustusuudistusesityksestä:

Kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koottu avustusuudistustyöryhmä on valmistellut kokonaisvaltaista uudistusta kaupungin myöntämien avustusten uudelleen organisoimiseksi. Uudistusesitys on omalta osaltaan suoraa jatkoa kaupunkitason organisaatiouudistukselle, jonka myötä yhdenmukaistetaan avustusten jakamisen toimintatavat eri toimialojen kesken. Avustusuudistuksen keskeisenä linjauksena on siirtyminen avustamaan toimintaa toimijoiden sijaan sekä samalla kytkeä avustettava toiminta tukemaan entistä vahvemmin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
 
Nykytilanteeseen nähden avustusuudistus tulee vaikuttamaan sivistystoimialan osalta siten, että jaettavista avustuksista poistuvat seuraavat kategoriat: 
- kansainvälisen toiminnan avustus 
- liikuntapaikka- ja toimitila-avustus 
- merkkivuosiavustus 
- liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus 
- taiteilija-apurahat 
- kulttuurialan opiskelijoiden avustus 
 
Lautakunta pitää tärkeänä, että lähes kaikkiin poistuvien avustusten käyttötarkoituksiin on edelleen mahdollisuus hakea avustusta. Poistuvien kategorioiden avustusmuodot sisältyvät jatkossa toiminta-avustusten piiriin tai niitä voi hakea kevytavustusten kategoriasta. 

Sivistyslautakunta pitää erittäin hyvänä, että pitkään valmisteilla ollut avustusuudistus saadaan tehtyä. Avustusuudistusta valmistellut työryhmä on tehnyt perusteellista työtä, huomioiden kaupungin monipuoliset avustuskäytännöt laaja-alaisesti. Kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista lautakunta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena ja tässä on myös avustusuudistusesityksessä onnistuttu. 

Esitystä avustamisen kytkemisestä tiiviimmin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen edistämiseen lautakunta pitää erinomaisena uudistuksena. Lisäksi lautakunta katsoo, että uudistuksessa on huomioitu hyvin myös asiantuntijalautakuntien sekä substanssitoimialojen osaaminen avustettavan toiminnan sekä mahdollisten kumppanuussopimusten arvioinnissa. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että avustuksen jakamisesta päättävä lautakunta voi jatkossakin täsmentää avustuksen haku- ja myöntämiskriteereitä erillisellä avustusohjeella. Sivistyslautakunta toteaa, että avustusten hakuaikataulujen aikaistaminen on avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta kannatettava uudistus. 

Jotta uudistuksen jälkeen avustusprosessi olisi avoin sekä yhdenvertainen, esittää sivistyslautakunta, että kaupunki ottaa käyttöön yhteiset periaatteet sekä yhteisen raportointijärjestelmän avustettavan toiminnan tulosten seuraamiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että avustusten hakijoiden tulee eritellä hakuvaiheessa avustuksen käyttötarkoitus sekä ne kaupungin strategian mukaiset tavoitteet, joiden toteutumista avustettavalla toiminnalla edistetään. Lautakunta esittää myös, että säännöllisin väliajoin tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaupungin eri avustusmuotojen vaikuttavuuden arviointia.

Poliittisten ja uskonnollisten yhdistysten avustaminen on herättänyt keskustelua sivistyslautakunnassa. Koska uudistuksen keskiössä on siirtyminen yhdistyksen avustamisesta toiminnan avustamiseen, ei sivistyslautakunta halua esittää rajauksia siihen, kenellä on oikeus hakea ja saada avustusta. Lisäksi avustettavan toiminnan luonne arvioidaan aina erikseen. 

Yksittäisiä huomioina sivistyslautakunta haluaa nostaa esiin kevytavustuskategoriasta Touhutonnin nimen tarkoituksenmukaisuuden sekä sen mahdollisesti herättämät mielleyhtymät. Lisäksi sivistyslautakunta pohtisi vielä uudelleen tulisiko myönnettävän avustuksen olla aina kiinteä summa vai voisiko se vaihtua tuettavan toiminnan kulujen mukaan? 

Myös yhdistysten starttiavustukseksi esitetty summa 500 € vaikuttaa ylimitoitetulta mm. yhdistyksen rekisteröimiskustannuksiin (100 €) nähden. Sivistyslautakunta katsoo, että summa voisi olla pienempi. 

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. On tärkeää, että avustusten hakemiseen luodaan yhteinen sähköinen hakulomake, joka löytyy verkkosivuilta, mistä löytyy avustuksiin liittyvää ohjeistusta. Lisäksi päätösprosessin näkökulmasta on tärkeää, että avustustyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmässä tulee käydä läpi yhteisiä periaatteita ja varmistaa se, ettei samaan toimintaan myönnetä päällekkäisiä avustuksia.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiina Toivonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.