Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Sivistyslautakunnan lausunto: Teknologiavälitteisen opetuksen kehittäminen

PRIDno-2020-3762

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Perussuomalaiset ry Petri Huru ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Korona kriisin aikana koululaiset suorittivat oppivelvollisuuttaan teknologiavälitteisesti, eli etäopiskeluna. Porissa tätä edesauttoi koululaisille jaetut Chromebook laitteet. Etäopetuksella on kustannustehokkaalla tavalla mahdollista kehittää opetuksen sisältöä ja laatua.

Porin Perussuomalaiset esittävät, että sivistystoimi käynnistää selvityksen etäopetuksen kehittämisestä ja hyödyntämisestä esimerkiksi pienempien koulujen opetustarjonnassa. Lisäksi tulee selvittää onko tähän työhön saatavissa avustuksia esimerkiksi opetusministeriöstä tai Reposaaren kohdalla saaristoasiain neuvottelukunnalta.

Hallintosäännön suomin oikeuksin esitämme, että sivistystoimi ryhtyy edellä mainittuun etäopetuksen kehitystyöhön sekä selvittää mahdollisuudet avustusten saamiseen."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Perusopetuksen järjestämisessä noudatetaan Perusopetuslakia (21.8.1998/628), Perusopetusasetusta (20.11.1998/852) ja Opetussuunnitelman perusteita (Opetushallituksen määräys 104/011/2014). Perusopetuslain mukainen oppivelvollisille järjestettävä perusopetus on lain mukaan lähiopetusta ja se perustuu aina oppilaiden läsnäoloon. Ainoastaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus voidaan järjestää etäopetuksena (PoL 46 §). Oppivelvollisuusikäisten perusopetuksessa etäopetusta voidaan normaalioloissa hyödyntää ainoastaan opiskelumahdollisuuksien täydentämiseksi tai monipuolistamiseksi (Opetussuunnitelman perusteet 2014, 39). Tällöin etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden opetusta. Etäopetuksella voidaan myös vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, kuten huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. (Opetussuunnitelman perusteet 2014, 39). Porissa etäopiskelua on hyödynnetty muun muassa harvinaisten katsomusaineiden opetuksessa ja tilanteissa, joissa oppilas on pitkään pois koulusta. 

Perusopetus järjestettiin etäopetuksena 18.3.2020 - 13.5. 2020 koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi poikkeuslain mahdollistamana. Syksyllä 2020 perusopetus järjestetään lähiopetuksena ja siinä noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen tai etä- ja lähiopetuksen yhdistelmään, voidaan siirtyä koronaviruksen (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Tästä on määrätty eduskunnan hyväksymässä väliaikaisessa muutoksessa perusopetuslakiin, joka on on voimassa määräajan 1.8.–31.12.2020. 

Kevään 2020 poikkeusolojen aikana etäopetus onnistui Porissa pääsääntöisesti erittäin hyvin. Onnistumisen taustalla on Porissa pääosin hankerahoituksella tehty aktiivinen opetuksen digitaalisten järjestelmien, toimintatapojen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Kaikilla 4-9 -luokkalaisilla sekä opettajilla on ollut käytössään henkilökohtaiset chromebook-tietokoneet syksystä 2017 lähtien. Myös suurelle osalle 1- 3 -luokkalaisista pystyttiin tarjoamaan etäopetukseen soveltuva laite etäopetusjakson aikana. Alkavana lukuvuonna 2020-2021 jokaisella oppilaalla on mahdollisuus käyttää chromebook-tietokonetta jokaisella oppitunnilla. Kaikilla oppilailla 1. luokasta alkaen on käyttäjätilit ja turvallinen pääsy sähköisiin oppimisympäristöihin. 

Etäopetuksen tekninen toteuttaminen toimi hienosti kevään 2020 etäopetusjakson aikana ja laitekanta, oppimisen sähköiset järjestelmät ja opettajien osaaminen mahdollistavat etäopetuksen toteuttamisen ilman ongelmia myös jatkossa. Etäopetus ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollinen opetuksen järjestämistapa muussa kuin aiemmin mainituissa poikkeustilanteissa: opetusta täydentävänä tai monipuolistavana tai poikkeustilan aikaisena opetuksen järjestämistapana.

Etäopetuksen lisäämisestä keskustellaan opetusyksikössä aina säännöllisesti esimerkiksi harvinaisempien vieraiden kielten opetuksen yhteydessä. Normaalioloissa perusopetuksessa hyödynnettävä etäopetus on opetuksen asiantuntijoiden mukaan kuitenkin vain harvoin opetuksen tarkoituksenmukaisin järjestämistapa. Syitä tähän on monia. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa  tulee huolehtia oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Etäopetus sitoo tällöin kaksi aikuista ammattilaista: etäopetusta antavan opettajan ja opetusta vastaanottavan ryhmän valvonnasta ja ohjauksesta vastaavan henkilön, joka on yleensä joko koulunkäynninohjaaja tai opettaja. Etäopetuksen soveltaminen ei tällöin vähennä opettajatarvetta opetusryhmissä ja kouluissa, joten pienten koulujen näkökulmasta etäopetuksella ei ole mahdollista saavuttaa monipuolisempaa opetustarjontaa tai vähentää koulussa paikalla olevien opettajien lukumäärää.

Opetuksen ammattilaiset kokevat, että etäopetuksen toteuttaminen siten, että se tukisi esimerkiksi opetussuunnitelman perusteissa (2014, 17) määriteltyä perusopetuksen oppimiskäsitystä on myös pedagogisesti haastavaa. Perusopetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan muun muassa kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Oppimisympäristöjen tulee edistää vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Niiden tulee mahdollistaa aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Myös sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Kuitenkin tieto- ja viestintätekniikan ja digitalisaation edistäminen perusopetuksessa on muuta kuin etäopetuksen kehittämistä. Se on esimerkiksi monipuolisten oppimisympäristöjen, -tehtävien ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä, medialukutaitoa ja teknologiataitojen edistämistä.

Tulevana syksynä 2020 etäopetuksen ulkopuolelle on perusopetuslain mukaan rajattu haavoittuvammassa asemassa olevat oppilaat: esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat. Tämä kertoo omalta osaltaan etäopetuksen haasteista.

Selvityksen tekeminen etäopetuksen järjestämiseksi pienissä kouluissa ei ole tarpeen. Etäopetuksen kehittäminen on koko ajan osa opetuksen digitaalista kehittämistä, joka on Porissa aktiivista. Valtakunnallisesti Pori on yksi edelläkävijöistä opetuksen digitalisaatiossa. Henkilökohtaiset tietokoneet ja hyvä laitekanta, hankerahoituksella mahdollistettu kokeilu- ja kehittämistoiminta ja koulutus ovat mahdollistaneet tämän. Tällä hetkellä monet muut kaupungit seuraavat Porin esimerkkiä opetuksen digitalisaatiossa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.