Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2020

PRIDno-2020-1860

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoidaan talouden toteutumisen lisäksi palvelulupausten toteutumisesta.

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden positiivisesti, mikä johtuu kokonaisuudessaan hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,9 (36,0 v. 2019). Muiden tuottolajien osalta toteutumissa näkyy jo koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia.  Nämä vaikuttavat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen.Toimintatuottojen toteutuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan, ja etenkin maksu- ja vuokratuotot tulevat edelleen alenemaan. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota pienemmiksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentti on 24,1 (24,0 v. 2019). Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat viime vuoden palkankorotukset sekä tuntikehyslisäykset. Henkilöstöä on poikkeustilanteen vuoksi siirretty myös perusturvan tehtäviin, mikä jatkossa vaikuttaa kuluja vähentävästi. Palvelujen ostojen kasvuun vaikuttaa alkuvuoden osalta se, että yliopistollisen toiminnan avustuksia maksettiin sopimusmuutosten myötä helmikuussa, kun ne aiemmin ajoittuivat loppukevääseen ja syksyyn. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista tulee menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot ovat vähentyneet, koska yksikköjen normaali toiminta on supistunut.  Avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti. 

Nettomenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa tulee poikkeustilanteesta johtuen edellä mainittuja menosäästöjä. Vastaavasti tuotot tulevat vähenemään. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että talousarviossa on mahdollisuus pysyä, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn. 

Esityslistan liitteenä ovat talous- ja henkilöstöraportti sekä raportti palvelulupausten toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Tuottojen osalta toteutumissa näkyy koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit olivat suljettuina, joten liikuntapaikkojen pääsy- ja muita maksuja jäi saamatta. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia.  Nämä vaikuttivat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen. Toimintatuottojen toteuma on jäänyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, toteumaprosentti 49,9 (50,9 v. 2019). Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Positiivista on se, että sekä kulttuurilaitoksia että liikuntapaikkoja on rajoitusten lievennettyä avattu asiakkaille.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteumaprosentti 39,4 (41,7 v. 2019). Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa sivistystoimialan henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä koronatilanteen vuoksi. Kustannuksia vastaava määrärahasiirto tullaan tekemään sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Arvio määrärahasiirron suuruudesta on  0,7-0,8 m€. Palvelujen ostoissa menojen pienentyminen johtuu koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä koulukuljetusten vähentämisestä. Tarvikeostojen osalta näkyy osittain edelleen koronatilanne toiminnan supistumisen vuoksi. Toisaalta koulut ovat hankkineet ensi lukuvuotta varten oppimateriaaleja ja niiden kustannukset kohdentuvat huhti-toukokuulle korottaen tarvikeostojen määrää.  Avustusten kasvuun vaikuttaa se, että liikunnan ja kulttuurin avustuksia maksettiin toukokuussa huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Osittain maksujen aikaistaminen johtui koronatilanteesta. Viime vuonna maksut jakautuivat tasaisemmin touko-kesäkuulle. Muiden kulujen kasvua selittävät saatavien poistojen kasvu viime vuoteen sekä se, että lukioiden opiskelijoiden omarahoitusosuuksia jouduttiin peruuntuneiden lähinnä ulkomaille suuntautuvien matkojen vuoksi palauttamaan. Kulut näistä ovat kirjautuneet muihin kuluihin.

Nettomenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin ja toteumaprosentti on 38,2 (40,5 v. 2019). Vaikka tuottoja on jäänyt saamatta, on vastaavasti kuluissa tullut edellä mainittuja säästöjä. Ennuste on, että talousarviossa pysytään, ja määrärahasäästö on 0,5 m€.  

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee toukokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotoissa näkyy koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit olivat suljettuina, joten liikuntapaikkojen pääsy- ja muita maksuja jäi saamatta. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia, mikä näkyi etenkin varhaiskasvatuksen tuotoissa. Rajoituksia purettiin kesän aikana, ja tämä on näkynyt maksutuottojen palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten osalta. Toimintatuottojen toteuma on jäänyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, toteumaprosentti 58,4 (62,1 v. 2019). Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Tuottojen ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, toteumaprosentti 55,4 (58,2 v. 2019). Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa sivistystoimialan henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä koronatilanteen vuoksi. Kustannuksia vastaava määrärahasiirto (0,8 m€) on kesän aikana tehty sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Myös henkilöstön määrä on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna alhaisempi. Kaupungin eläkemenoperusteiset maksut on kesäkuussa tehdyn havainnoin perusteella ylibudjetoitu, minkä vaikutus sivistystoimialalle on 0,5 m€ positiivinen. Palvelujen ostoissa menojen pienentyminen johtuu etupäässä koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä koulukuljetusten vähentämisestä kevään aikana. Tarvikeostojen osalta näkyy osittain edelleen koronatilanne toiminnan supistumisen vuoksi. Muiden kulujen kasvua selittävät saatavien poistojen kasvu viime vuoteen sekä se, että lukioiden opiskelijoiden omarahoitusosuuksia jouduttiin peruuntuneiden lähinnä ulkomaille suuntautuvien matkojen vuoksi palauttamaan. Kulut näistä ovat kirjautuneet muihin kuluihin. Syksyn toimintakauden käynnistyttyä myös menot palautuvat normaalille tasolle ellei koronatilanne merkittävästi pahene.

Nettomenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin ja toteumaprosentti on 55,1 (57,8 v. 2019). Vaikka tuottoja on jäänyt saamatta, on vastaavasti kuluissa tullut edellä mainittuja merkittäviä säästöjä. Tällä hetkellä ennuste on, että määrärahasäästö on noin 1,5 m€.

Liitteenä on myös raportti sivistystoimialan palvelulupausten toteutumisesta puolen vuoden osalta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.