Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Epäkohta viranhoitomääräyksessä

PRIDno-2020-1210

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on toivonut sivistyslautakunnan ottavan kantaa asiaansa. Hän työskentelee porilaisessa peruskoulussa tuntiopettajana luokanopettajanan tehtävässä. [peitetty] katsoo, että hänen tuntiopettajan virkansa tulisi muuttaa luokanopettajan viraksi. Hänen mukaansa tarve viralle on koulussa nyt ja jatkossa, ja vastaavia muutoksia on aikaisemminkin tehty tuntiopettajista luokanopettajiksi. 

Perusopetuksessa on joko luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan tai lehtorin virassa olevia opettajia tai tuntiopettajan virkasuhteessa olevia. Tuntiopettaja katsotaan päätoimiseksi, mikäli hänen viikoittaiset työntuntinsa ovat vähintään 16. Opetusyksikössä haluttiin selkeyttää tuntiopettajien tilannetta, ja nimikkeitä yhtenäistettiin henkilöstöpäällikön päätöksellä 29.11.2019 § 272.

Niille tuntiopettajille, joille katsottiin löytyvän vähintään päätoimisuuden verran tunteja jatkossakin, tarjottiin mahdollisuutta muuttaa tuntiopettajanimike päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeksi. Muille jätettiin nimikkeeksi tuntiopettaja. [peitetty] on myös tarjottu tätä mahdollisuutta päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeseen, mutta hän on asiasta kieltäytynyt.

[peitetty] mukaan hänen ensisijaisessa sijoituspaikassaan Itätuulen koulussa (entinen Itä-Porin yhtenäiskoulu) on aiemmin muutettu tuntiopettajan virkoja luokanopettajan viroiksi. Näin on tapahtunut vuonna 2012 kahden opettajan osalta.  Vuoden 2017 organisaatiouudistuksen jälkeen tällaisia muutoksia ei ole peruskouluissa tehty, eikä opetusyksikkö katso niitä tarpeellisiksi tällä hetkellä. Tämä linjaus kohtelee samalla tavalla kaikkia opettajia.

Perusopetuslain 37 § mukaan opetuksen järjestäjällä on oltava riittävä määrä opettajien virkoja. Näiden lisäksi voi olla tuntiopettajia. Tuntiopettaja ei ole osa-aikainen siten, että syntyisi lain mukainen velvoite tarjota lisätöitä. Porin opetusyksikön perusopetuksen vakituisia opettajia on (20.5.2020) yhteensä 455. Heistä 110 on lehtoreita ja 188 luokanopettajia, 71 erityisluokanopettajia, 25 erityisopettajia ja 15 rehtoreita. Päätoimisia tuntiopettajia on 41 ja tuntiopettajia 5. Edellä mainituista ensisijainen sijoituspaikka Itätuulen koulussa on 26 opettajalla, joista 3 on sivutoimisia tuntiopettajia, 2 on päätoimisia tuntiopettajia ja 20 on lehtoreita/luokanopettajia/erityisluokanopettajia/erityisopettajia. Itätuulen koulun yhdeksästä luokanopettajasta yksi on tuntiopettaja, muut varsinaisia luokanopettajia.  Lisäksi opetusyksikössä työskentelee määräaikaisia opettajia.

Oppilasennusteen mukaan lapsimäärät Porissa laskevat merkittävästi lähivuosina. Kun ensimmäisen luokan oppilaiden määrä on nyt 740 on sen arvioitu lukuvuonna 2026-2027 olevan ainoastaan 526. Oppilasmääräkehityksen sekä palveluverkkoon ja oppilaaksiottoalueisiin suunniteltujen muutosten vuoksi uusien opettajien rekrytoinneissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa.

Hakijan ehdottamaa menettelyä ei voida toteuttaa virantoimitusvelvollisuuden muuttamisena vaan hänet tulisi siirtää tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan, joka tulee perustaa ennen siirtoa, jos sellaista ei ole avoimena. KT Kuntatyönantaja ry on katsonut, että vakinaisia tuntiopettajia voidaan siirtää KVhL 24 §:n mukaisin perusteluin vakinaisiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, jos työnantaja näin päättää ja siirto voidaan perustella ko. säännöksen mukaisin perusteluin. Mitään pakkoa tähän ei kunnalla ole.

Opetusyksikkö katsoo, ettei sillä hakijan koulun tilanne, opettajien tasa-arvoinen kohtelu sekä kaupungin kokonaisuus huomioiden ole velvollisuutta eikä tarvetta siirtää hakijaa tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] vaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

[peitetty]

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi