Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2020-2917

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan opetusyksikkö on avannut haettavaksi perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan viran, opetettavana aineena kuvaamataito, ensimmäinen sijoituspaikka Länsi-Porin koulu. Opetusyksikössä on selvitetty tilannetta uudelleen ja päädytty siihen, ettei edellä mainittua virkaa esitetä täytettäväksi. Sivistyslautakunta on päätöksellään  19.5.2020 § 138 on jättänyt viran täyttämättä.                

Uusi tilanne on johtunut siitä, että sivistystoimiala on todennut, että kuvaamataidon opettajia työskentelee Porin eri peruskouluissa ja lukioissa niin monta, että opetustuntien takaaminen heille ei ennusteiden mukaisen oppilasmäärien kehittymisen valossa ole välttämättä mahdollista.

Tämän takia opetusyksikkö on valmistellut [peitetty] virantoimitusvelvollisuuden muuttamista niin, että hänen virkansa sijoituspaikka siirretään 1.8.2020 alkaen Porin suomalaisen yhteislyseon koulusta Länsi-Porin kouluun. 

[peitetty] kanssa on käyty asiasta yhteistoimintaneuvottelu 18.5.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan niin, että hänen virkansa sijoituspaikka siirretään 1.8.2020 alkaen Porin suomalaisen yhteislyseon koulusta Länsi-Porin kouluun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi