Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Opetushenkilöstön virkojen täyttöluvat ja viran haettavaksi julistaminen

PRIDno-2019-831

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Opetushenkilöstön virkojen täyttöluvat ja virkojen haettavaksi julistaminen

Opetustoimen lainsäädäntö edellyttää tarpeellisten opettajavirkojen ja -määrien ylläpitämistä opetuksen järjestämisen turvaamiseksi.

Koulut ja lukiot ovat tehneet opetusyksikön päällikölle esityksiä opettajavirkojen tarpeesta 6.8.2019 alkaen.

Sivistystoimialalla jokaista esitystä on tarkasteltu ottaen huomioon sivistystoimialan taloudellinen tilanne ja opetuksen järjestäminen jatkossa. Virat, joiden tuntimäärien jatkuvuus nykyisellään on epävarmaa, on suunniteltu täytettäväksi vakinaisina päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteina. Virkoja tarkasteltaessa on käytetty apuna henkilöstösuunnitelmaa sekä otettu huomioon oppilasmäärien muutokset. Virat täytetään julkisella haulla.

Sivistystoimen henkilöstömäärä ei kasva ko. toimenpiteiden vuoksi, koska suurin osa virkojen täytöistä johtuu opetushenkilöstön eläköitymisistä tai siitä, että virkoja on hoidettu määräaikaisina.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtajan aloittamaan täyttölupaprosessin alla olevien virkojen täyttämiseksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevina.

PERUSOPETUS 1-9

9 luokanopettajan virkaa
1 perusopetuksen lehtorin virka (matemaattiset aineet)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kotitalous)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kuvataide)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (S2-opetus)

ERITYISOPETUS

12 erityisluokanopettajan virkaa
2 erityisopettajan virkaa

LUKIOKOULUTUS

1 lukion lehtorin virka (matemaattiset aineet)

Päätös

Toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Toimialajohtajan muutettu päätösehdotus

 

Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtajan aloittamaan täyttölupaprosessin alla olevien virkojen täyttämiseksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevina.

PERUSOPETUS 1-9

9 luokanopettajan virkaa
1 perusopetuksen lehtorin virka (matemaattiset aineet)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kotitalous)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (kuvataide)
1 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde (S2-opetus)

ERITYISOPETUS

12 erityisluokanopettajan virkaa
1 erityisopettajan virkaa

LUKIOKOULUTUS

1 lukion lehtorin virka (matemaattiset aineet)

ja lisäksi

ERITYISOPETUS

1 erityisopettajan virka 1.9.2019 alkaen

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi