Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Porin kaupungin perusopetuksen tuntijaon muuttaminen

PRIDno-2019-886

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusopetuksen tuntijakoa (sivistyslautakunta 17.11.2015, 180 §) tulee muuttaa A1-kielen osalta ja sitä esitetään muutettavaksi suomen kielen ja kirjallisuuden osalta. Muutosesitykset taustoineen ja perusteluineen esitetään alla. Esityksen mukainen tuntijako ja nykyinen tuntijako ovat esityslistan liitteenä. Näistä näkee, millä vuosiluokalla tuntijako muuttuu. Tuntijakomuutokset lisäävät yhdellä tunnilla oppilaiden tuntimäärää 1. luokalla, 3. luokalla ja 6. luokalla.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kaupunginvaltuusto on talousarvion yhteydessä antanut määrärahan perusopetuksen vuosiviikkotuntien kokonaismäärän lisäämiseksi nykyisestä 223 tunnista 224 tuntiin. Tämän myötä jonkin oppiaineen tuntimäärää tulee lisätä. Lisätunti esitetään lisättäväksi kolmannen luokan suomen kieleen ja kirjallisuuteen, jolloin oppiainetta on jatkossa kuusi tuntia kolmannella vuosiluokalla. Kouluja ohjeistetaan käyttämään lisätunti erityisesti lukemisen ja lukuinnon edistämiseen. Suomen kielen ja kirjallisuuden lisäämiseen on päädytty lukutaidosta kertovien tutkimusten, rehtoreille tehdyn kyselyn ja perusopetuksen kehittämisryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella.  sekä oppiaineen luoteen perusteella. Suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla voidaan käsitellä myös muiden oppiaineiden ilmiöitä.

Useat tutkimukset kertovat suomalaisnuorten heikentyneestä lukutaidosta, jonka myötä osalla on haasteita pärjätä jatko-opinnoissa ja työelämässä.  Joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito ja alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin. PISA-tutkimusten mukaan heikkojen lukijoiden määrä on Suomessa lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Ero tyttöjen ja poikien välillä on myös kasvanut, toisin kuin monissa muissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Lukutaidon ja lukuinnon heikkeneminen ovat myös polarisoituneet: heikosti pärjääväistä enemmistö on poikia ja heikoimmista taustoista tulevia lapsia.

Rehtorikyselyssä enemmistö kannatti lisätunnin osoittamista matematiikkaan, suomen kieli ja kirjallisuus oli toiseksi suosituin oppiaine. Myös taide- ja taitoaineita ja historiaa kannatti muutama rehtori ja/tai koulu.

A1-kieli

Valtioneuvosto päätti peruskoulun tuntimäärän kasvattamisesta (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 798/2018). Päätöksen myötä kaikille pakollisen, ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa tulevaisuudessa jo viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Muutos koskee kaikkia lukuvuonna 2019–2020 koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia. Heillä vieraan kielen tulee alkaa Opetushallituksen ohjeiden mukaan vuoden 2020 alusta. Jatkossa ensimmäinen vieraskieli alkaa kaikilla viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Perusopetuksen aikainen A1-kielen vuosiviikkotuntien vähimmäismäärä nousee 16 tunnista 18 tuntiin.

Porissa ja monessa muussakin kunnassa A1-kieli on lukuvuonna 2016–2027 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman myötä alkanut jo 2. luokalla, jolla opetusta on ollut yksi vuosiviikkotunti. Asetusten mukaan aloitusajankohdaksi olisi riittänyt 3. vuosiluokka. Porin kaupungin perusopetuksen tuntijakoa muutetaan nykyisestä siten, että A1-kieltä on vuosiluokilla 1–2 yksi tunti/vuosiluokka ja nykyisin toisella luokalla oleva A1-tunti siirretään 6. luokalle, jolla on jatkossa yksi tunti enemmän A1-kieltä kuin nykyisin. A1-kieli on Porissa englanti.

Käyttöönotto

Perusopetuksen tuntijakomuutos suomen kielen ja kirjallisuuden osalta tulee voimaan 1.8.2019.  A1-kielen osalta ensimmäisen luokan A1-kielen lisätunti tulee voimaan 1.8.2019 alkaen. Kuudennen luokan lisätunti tulee voimaan 1.8.2023. Tällöin nykyiset ekaluokkalaiset ovat kuudennella luokalla ja he ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka tulee saada 18 vuosiviikkotuntia A1-kielen opetusta perusopetuksen aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutokset perusopetuksen tuntijakoon, jonka mukaan suomen kieltä ja kirjallisuutta lisätään yksi tunti kolmannelle luokalla ja A1-kieltä yksi tunti ensimmäiselle ja yksi tunti kuudennelle luokalle. Ensimmäisen ja kolmannen luokan muutettu tuntijako tulee voimaan 1.8.2019 ja kuudennen luokan muutos 1.8.2023.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi