Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Varhaiskasvatuksen palvelut Reposaaressa 1.3.-30.6.2019

PRIDno-2019-967

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 4.12.2018 § 188 päättänyt solmia Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistyksen kanssa ostopalvelussopimuksen varhaiskasvatuspalveluista ja sen tukipalveluista ajalle 1.12.2018-28.2.2019. Sivistyslautakunnan päätös on ollut seuraava:

"Porin kaupunginhallitus on käsitellyt Reposaaren päiväkodin tilannetta useissa kokouksissaan marraskuun 2018 aikana. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 3.12.2018 kehottaa sivistystoimialaa yhdessä konsernihallinnon HR-yksikön ja teknisen toimialan kanssa valmistelemaan Reposaaren päiväkodin siirtymistä liikkeen luovutuksella Porin kaupungille ja muut vaihtoehdot päivähoidon järjestämiseen Reposaaressa. Valmistelun ensivaiheessa tulee kiireesti suorittaa ns. due diligence -tarkastus, mikä vaikuttaa osaltaan liikkeen luovutuksen aikatauluun ja jonka yhteydessä selvitetään kaupungille siirtyvät vastuut ja velvoitteet.

Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry on ilmoittanut, ettei yhdistys pysty jatkamaan päiväkotitoimintaa marraskuun 2018 jälkeen. Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry on ilmoittanut 9.11.2018 päivätyllä kirjeellä, että ”päiväkodin palvelusetelisopimus Porin kaupungin kanssa lakkautetaan 1.12.2018, toiminnan siirtyessä kaupungille”              

Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan. Ottaen huomioon Reposaaren sijainti ja kulkuyhteydet asian jatkovalmistelussa lähdetään siitä, että varhaiskasvatuksen palvelut Reposaaressa taataan Porin kaupungin toimesta.

Porin kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatusyksikkö on selvittänyt mahdollisuutta ryhtyä pikaisesti tuottamaan varhaiskasvatuksen palvelut Reposaaressa omana toimintana. Mahdollisuutta tuottaa palvelut omana toimintana välittömästi, ottaen huomioon tarvittava tila ja tukipalvelut ei ole, minkä johdosta on valmisteltu määräaikaista ostopalvelusopimusta varhaiskasvatuksen palveluista Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistyksen kanssa. Sopimuksella turvataan varhaiskasvatuksen palvelut Reposaaressa kunnes asiassa on selvitetty mahdollinen liikkeen luovutus ja muut vaihtoehdot päivähoidon järjestämiseen Reposaaressa.

Ostopalvelusopimus varhaiskasvatuksen palveluista voidaan tehdä suorahankintana ko. tilanteessa hankintalain 40 §:n nojalla, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Toimialajohtajan päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen varhaiskasvatuksen palveluista ajalle 1.12.2018 -28.2.2019 Porin kaupungin sivistystoimialan ja Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry:n välillä. Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtaja Esa Kohtamäen allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen.

Käsittely kokouksessa Ismo Läntinen poistui klo 20.43.

Sivistyslautakunnan päätös Sivistyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen varhaiskasvatuksen palveluista ajalle 1.12.2018 -28.2.2019 Porin kaupungin sivistystoimialan ja Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry:n välillä. Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtaja Esa Kohtamäen allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen."

Ajalle 1.12.2018-28.2.2019 laaditun ostopalvelusopimuksen aikana ei ole ehditty selvittämään vaihtoehtoja ratkaisemaan varhaiskasvatuspalevlujen tuottamiseksi Reposaaressa, minkä johdosta esitetään sivistyslautakunnalle ostopalvelusopimuksen jatkamista ajalla 1.3.-30.6.2019.  Asialla on liityntä päätöksentekoa odottavan palveluverkkoselvityksen kanssa ja on perustelua odottaa päätöstä palveluverkkoasiassa ennen kuin päätös varhaiskasvatuksen palveluista Reposaaressa tehdään.

Ostopalvelusopimus suorahankintana on edelleen perustelua ottaen huomioon hankintalain 40 §:ssä säädetty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen varhaiskasvatuksen palveluista ajalle 1.3.2019-30.6.2019 Porin kaupungin sivistystoimialan ja Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry:n välillä. Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtaja Esa Kohtamäen allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry.

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi