Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Itä-Porin yhtenäiskoulun nimen muutos

PRIDno-2019-1351

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Itä-Poriin on rakentumassa uusi koulurakennus Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus, joka valmistuu toukokuussa 2019. Koulutyö rakennuksessa alkaa elokuussa 2019.

Rakennuksen nimeämistä varten YH-asunnot ja Satakunnan Kansa järjestivät nimikilpailun (5.4.-19.4.2018). Kilpailun vastauksista palkintotoimikunta valitsi kymmenen nimiehdotusta, joista Porin kaupungin nimitoimikunta antoi lausuntonsa (3.5.2018). Koulujen henkilökunta ja oppilaat valitsivat nimistä oman suosikkinsa. Sekä nimitoimikunnan että koulujen väen nimisuosikki oli Itätuuli. Nimi julkistettiin rakennustyömaalla järjestetyssä erillisessä tilaisuudessa sekä Satakunnan kansassa 8.5.2018.

Koulun henkilökunnalle ja oppilaille järjestettiin kuulemistilaisuus koulun nimestä 14.3.2019. Sekä henkilökunnan että oppilaiden selkeä enemmistö toivoi, että Itä-Porin yhtenäiskoulun nimi muutetaan Itätuulen kouluksi. 

Nimenmuutosta perustellaan seuraavasti:

  • Käytännön toiminnan kannalta on selkeää, että Itätuuli-rakennuksessa toimii Itätuulen koulu.
  • Koulu on toiminut kahden viime vuoden ajan kolmessa eri toimipisteessä: alakoulu parakissa ja yläkoulu Porin suomalaisessa yhteislyseossa sekä Kuninkaanhaan koulussa. Elokuussa kaikki kokoontuvat uuden yhteisen katon alle Itätuulen kouluun. Itä-Porin yhtenäiskoulu voi silloin jäädä muistojen joukkoon yhdessä puretun rakennuksensa kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Itä-Porin yhtenäiskoulun nimi muutetaan Itätuulen kouluksi 1.8.2019 alkaen. 

 

 

 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti, että Itä-Porin yhtenäiskoulun nimi muutetaan Itätuulen kouluksi 1.8.2019 alkaen. 

Tiedoksi

Itä-Porin yhtenäiskoulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi