Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tilojen käyttömaksut

PRIDno-2019-1344

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tilat valmistuvat kevään 2019 aikana. Tilat varustetaan kesällä 2019, ja ne ovat käytössä 1.8.2019 alkaen. Tiloista perittävistä käyttömaksuista tulee päättää, koska  liikunta- ja nuorisoyksikkö jakaa koulun liikuntasalien iltakäyttövuorot keväällä 2019. Itätuulen liikuntasalin käytön voi olettaa olevan aktiivista myös viikonloppuisin erilaisissa turnauksissa ja muissa tapahtumissa salin koon ja varustuksen huomioon ottaen. Myös muita vuokrattavia koulun tiloja tulee käyttöön.

Lähtökohtana liikuntasalin käyttömaksuissa on, että arkisin maksut noudattelevat liikunta- ja nuorisoyksikön koulusalien iltakäytön vuoromaksujen tasoa hieman korotettuna salin tason huomioon ottaen. Tavoitteena on, että sali on tehokkaasti seurojen käytössä. Arkikäytöstä ei myöskään aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Viikonloppuisin sali on todennäköisesti erilaisten turnauksien ja muiden tapahtumien käytössä. Koska sali on uusi ja tekniikaltaan nykyaikainen, tarvitaan lisäresurssointia ohjaaviin käyttäjäpalveluihin sekä siivouspalveluihin. Kaupallisten ja  muiden tapahtumien hinnoittelussa on lähtökohtana ollut urheilutalon vuokrauksesta perittävät hinnat.  Hinnoittelun perusteena on se, että tilat ovat uudet, tekniikaltaan nykyaikaiset, ja ne halutaan pitää hyvässä kunnossa. Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto ja lautakunnan päätös ovat esityslistan oheismateriaalina (Vapaa-aikalautakunnan päätös 22.10.2014 § 75). 

Koulun tiloissa on erillinen yhteisötila, joka on vuokrattavissa yhdistysten ja muiden toimijoiden käyttöön. 

Koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 27.9 2016 § 175 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja. Käyttömaksut ovat esityslistan oheismateriaalina.

Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen käyttömaksuesitys 1.8.2019 alkaen (hinnat sisältävät alv:n käyttötarkoituksen mukaan 10 % liikunta, muut 24 %):

Liikuntasali (muu kuin koulun käyttö):
- iltakäytön vuorot 30 €/tunti, salin lohko 10 €/tunti (salin voi jakaa kolmeen lohkoon)
- turnaukset ja ottelutapahtumat 50 €/tunti
- kaupalliset ja muut tapahtumat (konsertit, muut tapahtumat) 110 €/tunti/ tai 2640 €/vrk
- liikuntasalin yhteydessä olevan ravintolatilan vuokra 20 €/tunti

Yhteisötila
-  klo 18 alkaen ja viikonloppuisin 15 €/tunti, muuten koulutilojen käyttömaksujen mukaisesti

Koulun muut tilat
-  koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 27.9.2016 § 175 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen käyttömaksuista 1.8.2019 alkaen seuraavaa (hinnat sisältävät alv:n käyttötarkoituksen mukaan liikunta 10 %, muut 24 %):

Liikuntasali (muu kuin koulun käyttö):
- iltakäytön vuorot 30 €/tunti, salin lohko 10 €/tunti (salin voi jakaa kolmeen lohkoon)
- turnaukset ja ottelutapahtumat 50 €/tunti
- kaupalliset ja muut tapahtumat (konsertit, kokoukset ym.) 110 €/tunti tai 2640 €/vrk
- liikuntasalin yhteydessä olevan ravintolatilan vuokra 20 €/tunti

Yhteisötila:
- klo 18 alkaen ja viikonloppuisin 15 €/tunti, muuten koulutilojen käyttömaksujen mukaan

Koulun muut tilat:
- koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 27.9.2016 § 175 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisoyksikkö, tilavaraus, Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi