Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Lukion lehtorin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.4.2019 alkaen

PRIDno-2019-1606

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on lukion lehtorin virassa. Virka on sijoitettu tällä hetkellä Porin aikuislukioon ja virkaan on kuulunut opinto-ohjaus sekä psykologian opettaminen. Viime vuosina virassa on painottunut oppilaan ohjaus. Porin Aikuislukiossa on käyty keväällä 2018 YT neuvottelut. Aikuislukion henkilöstöä, siltä osin kuin heitä ei enää voitu sijoittaa aikuislukion tehtäviin, sijoitettiin virkoihin muihin Porin lukioihin tai kouluihin kelpoisuuksien mukaan 1.8.2018 alkaen. [peitetty] sijoitettiin 1.8.2018-31.3.2019 väliseksi ajaksi tekemään opinto-ohjaajan viransijaisuutta Porin suomalaisen yhteislyseon lukioon.

Porin kaupungissa on yksi erityisopettaja lukiokoulutuksessa. Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa on kaiken aikaa lisääntynyt ja uusi lukiolaki, joka tulee voimaan 1.8.2019 tulee edellyttämään erityisopetuksen resurssin lisäämistä. Uuden lukiolain 28 §:ssä säädetään oppimisen tuesta seuraavasti: "Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä."

Porin kaupungin sivistystoimialalla opettajien viroissa ei ole määritelty opetettavaa ainetta vaan opetettavat aineet määritellään viran hakuvaiheessa. Virkanimikkeet, jotka ovat käytössä opetushenkilöstöllä on perusopetuksen luokanopettaja, peruopetuksen lehtori, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen lehtori, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen yhteinen lehtori ja lukiokoulutuksen lehtori.

[peitetty] on erityisopettajan kelpoisuus ja työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella hänen arvioidaan soveltuvan hyvin lukion erityisopettajaksi. [peitetty] on kuultu asiassa ja asiassa on pidetty yt- neuvottelu.

 Lautakunnalle esitetään [peitetty] lukion lehtorin viran virantoimitusvelvollisuutta muutettavaksi siten, että hän toimii 1.4.2019 alkaen lukion lehtorin virassa erityisopettajana. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta 1.4.2019 alkaen siten, että lukion lehtorin virka, johon hänet on nimetetty 1.8.2004 ja jossa opetettavat aineet ovat olleet opinto-ohjaus ja psykologia, on jatkossa lukion lehtorin virka, jossa työskennellään erityisopettajana. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen perusteena on Porin aikuislukion vähentynyt henkilöstötarve ja toisaalta erityisopetuksen tarpeen lisääntyminen lukiokoulutuksessa ja [peitetty] kelpoisuus ja soveltuvuus tehtävään.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], KuntaPro Oy palkanlaskenta, opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi