Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Maksun periminen kesällä 1.7.-31.7. varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta

PRIDno-2019-1500

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on päättänyt 14.2.2017, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki otetaan käyttöön. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan kunta voi periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta silloin, kun lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen kunnan edellyttämällä tavalla. Jos perheen tulot ovat niin pienet, ettei lapselle ole määritelty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä ja peruuttamattomasta varhaiskasvatuksesta periä puolet lain mukaan pienimmästä perittävästä maksusta.

Säännöksen tavoitteena on estää sitä, että perheet varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäloman ajaksi, mutta eivät peruuta sitä, vaikka eivät käytäkään paikkaa. Tästä aiheutuu kunnille taloudellisia menetyksiä, sillä esimerkiksi henkilöstö joudutaan mitoittamaan sen mukaan kuin lapsia on ilmoitettu varhaiskasvatukseen. Maksun perimisellä voidaan saada säästöjä ilman, että varhaiskasvatuksen laatu tai lasten oikeus varhaiskasvatukseen vaarantuu. 

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset viettävät kesälomaa kesä-, heinä- ja/tai elokuussa. Varhaiskasvatuksen päivystysaika on 1.7.-31.7. Tällöin lasten määrä varhaiskasvatuksessa vähenee oleellisesti, joten toimintaa on mahdollista supistaa tarvetta vastaavaksi. Kesällä 2017 heinäkuuksi varatuista varhaiskasvatuspaikoista jätettiin käyttämättä noin 15 %. Tästä syystä esitetään, että peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta peritään lain sallima maksu silloin, kun lapsen käyttämättä jäänyt varhaiskasvatuspaikka on varattu heinäkuulle ja kun sitä ei ole peruttu etukäteen kunnan edellyttämällä tavalla. Tämä maksukohta ei ole aiemmin ollut käytössä Porin varhaiskasvatuksessa.  

Nykyisen käytännön mukaan vanhempien tulee ilmoittaa huhtikuun lopussa (26.4.) varhaiskasvatuspaikan käyttämättä jättämisestä kesä- ja heinä-/elokuussa, jolloin kuukaudet ovat heille maksuttomia. Kesäajalle tarvittavasta varhaiskasvatuksesta vanhemmat ilmoittavat viimeistään toukokuun toisella viikolla (6.5.) ja kesäkuun alussa kysytään vielä tarkemmat hoitoajat heinäkuun "päivystysajalle", jollon on ainoastaan seitsemän päiväkotia auki. Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve muuttuu, pyydetään siitä ilmoittamaan mahdollisimman pian, erillistä takarajaa muutoksille ei ole asetettu. Varhaiskasvatus tiedottaa perheitä vuosittain kesäajan toiminnasta ja tarkemmista päivämääristä, joihin mennessä ilmoitukset on tehtävä. Tieto lasten loma-ajoista ja kesän varhaiskasvatustarpeesta vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen arviointiin sekä henkilöstön vuosilomien suunnitteluun ja myöntämiseen.  

Koska osa vanhemmista jättää perumatta varaamansa hoidontarpeen, toivotaan esitetyn maksun käyttöönoton ohjaavan perheitä tarkempaan kesäajan varhaiskasvatustarpeen suunnitteluun. Suurimmalle osalle varhaiskasvatuksessa olevista lapsista heinäkuu on maksuton kuukausi. Mikäli huoltajat kuitenkin varaavat lapselleen varhaiskasvatuspaikan heinäkuulle ja perumisesta ei ole ilmoitettu varhaiskasvatuksen asettamaan määräaikaan mennessä, peritään maksuna puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Niiltä perheiltä, joille heinäkuu ei ole maksuton kuukausi, peritään lain mukaan määräytyvän kuukausimaksun lisäksi maksuna puolet kuukausimaksusta.  

Esitys luo edellytyksiä henkilöstösuunnittelun tehostamiselle ja kustannusten hallintaan. Henkilökunnan lomien kohdentaminen kesäkuukausille vähentää vakituisen henkilökunnan poissaoloja toiminta-aikana, jolloin toimintaa toteutetaan yksikön toimintasuunnitelman ja lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi säästöä tulee ateriakustannuksista, kun ne pystytään kohdentamaan oikealle määrälle lapsia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön maksun periminen peruuttamatta jätetystä loma-ajalle varatusta hoidosta.

Päätös

Päätösesityksen mukaan ja lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että päätöksestä tulee tiedottaa tehokkaasti.

Tiedoksi

Päiväkodit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi