Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Oikaisuvaatimus, Toimintakauden 2019-2020 esiopetuksen opetuspaikat ja esiopetusta koskevat linjaukset

PRIDno-2019-463

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (700 tuntia/v) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Porin kaupungin esiopetus toteutuu sivistystoimialan alaisena päiväkotien lapsiryhmissä. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta. Vuosittain on ollut noin 200 lasta, jotka osallistuvat vain esiopetukseen.

Esiopetusta antavat ryhmät vaihtelevat esikouluikäisten määrän ja perheiden palvelutarpeiden mukaan vuosittain. Esiopetuksen toimintapäivät päättää sivistyslautakunta vuosittain.

Porissa esiopetukseen haku on 4.-15.2.2019. Haku koskee lapsia, jotka tarvitsevat vain esiopetusta (4 tuntia/päivä). Jos lapsi on jo esiopetusta antavassa päiväkodissa, häntä ei tarvitse erikseen hakea esiopetukseen samaan päiväkotiin.  Perhepäivähoidoissa tai ryhmäperhepäivähoidossa olevat asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen. Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa tai muusta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen.

Sivistystoimiala ostaa esiopetusta myös palvelusetelipäiväkodeista. Tammikuussa 2019 esiopetuksesta on sopimus seuraavien päiväkotien kanssa (esioppilaiden määrät suluissa): Musiikkipäiväkoti Rytmi (22), Tiedepäiväkoti Välke (13), Touhula Vähärauma (20), Touhula Väinölä (14), Päiväkoti Päkärä (5), Pelastusarmeijan päiväkoti (11).

Lisäksi alustavasti on sovittu sopimuksen laatimisesta Päiväkoti Farelman kanssa. Esiopetus on aiemmin ollut Steinerkoulussa, mutta esiopetuspaikkana olleen kiinteistön vuokrasopimus Porin kaupungin kanssa on päättymässä keväällä 2019. Koululla ei ole tiloja esiopetuksen toteuttamiseen. Steinerpainotteinen Päiväkoti Farelma olisi valmis järjestämään esiopetusta. 

Esiopetusta ei voi ostaa palvelusetelillä. Tuottajien kanssa on laadittu erillinen sopimus esiopetuksen ostamisesta.  Palvelusetelipäiväkodeissa esiopetuksessa olevat lapset tarvitsevat pääsääntöisesti myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta eivät pelkkää esiopetusta 4 tuntia päivässä. Pelkkään esiopetukseen tulevat lapset ohjataan ensisijaisesti kunnallisten palveluiden piiriin.

Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista. Porin varhaiskasvatusyksikön esiopetusta koskevat linjaukset on hyväksytty sivistyslautakunnassa aiemmin 17.1.2017.

Linjausten mukaisesti esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset, heillä mahdollisesti olevat terveydentilaan liittyvät ja muut erityiset syyt. Esiopetuspaikkaa osoitettaessa otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatuksen tarve ja lisäksi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon huoltajien esittämä toive.

Ensin osoitetaan esiopetuspaikka sellaiselle lapselle, jolla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityisen syy, joka tulee huomioida esiopetuspaikka osoitettaessa. Toiseksi osoitettaessa esiopetuspaikkaa pyritään varmistamaan sujuva jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen koulupiirirajoja hyödyntäen. Jos vanhemmat haluavat esiopetuspaikan oman koulupiirinsä ulkopuolelta tai yksityisestä päiväkodista, he vastaavat itse mahdollisista kuljetuskustannuksista. Kolmanneksi huomioidaan sisarusperiaate, jolloin samassa kotiosoitteessa asuvat sisarukset pyritään sijoittamaan esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen siten, että perheen kuljetusjärjestelyistä ei tule kohtuuttomat.

Mikäli edellä mainittuja valintaperusteita täyttäviä lapsia on enemmän kuin vapaita esiopetuspaikkoja, pyritään ensisijaisesti huoltajien kanssa neuvottelemalla löytämään toinen esiopetuspaikka. Päiväkoti Viikarin alaiseen englanninkieliseen esiopetukseen on omat valintakriteerinsä, sinne ei ole kuljetuskorvausoikeutta. Valintakriteerit on aiemmin päätetty sivistyslautakunnassa 19.1.2016.

Esiopetusryhmässä tulee olla lähtökohtaisesti vähintään 10 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin vuorohoidon esiopetusryhmät, joissa ryhmän koko voi olla tätä pienempi. Poikkeuksia vähimmäismäärään voidaan tehdä myös muusta erityisestä syystä esimerkiksi koulupiirin esioppilaiden määrä tai tilarajoitukset.

Vuosittain tulee päättää etukäteen esiopetusta antavat yksiköt / päiväkodit. Yksikön esimies muodostaa opetusryhmät resurssien puitteissa huomioiden Opetusministeriön suosituksen esiopetusryhmien koosta, jonka mukaisesti yhden opettajan esiopetusryhmässä saa olla enintään 13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on toinen koulutettu aikuinen. Lisäksi päiväkodeissa annettavassa esiopetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa on huomioitava varhaiskasvatuslain asettamat henkilöstövaatimukset.

Päiväkodeissa Kiertokatu ja Piparminttu ei järjestetä esiopetusta.  Kiertokadulla tilat soveltuvat paremmin pienemmille lapsille ja kaksiosastoisessa Piparmintussa esiopetusikäisten ikäluokka on vuosittain ollut pieni.

 

 Porissa on syksyllä 2019 noin 841 lasta, jotka ovat oikeutettuja esiopetukseen. Esiopetus alkaa 19.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää, että varhaiskasvatuksessa noudatetaan valmistelutekstissä esitettyjä linjauksia esiopetuspaikkaa osoitettaessa. Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetuksen järjestämisyksiköitä ovat Päiväkoti Kiertokatua ja Piparminttua lukuun ottamatta kaupungin muut päiväkodit ja yksityisistä päiväkodeista Touhulat Vähärauma ja Väinölä, Musiikkipäiväkoti Rytmi, Tiedepäiväkoti Välke, Päiväkodit Päkärä ja Pelastusarmeija, mikäli päätetyt linjaukset toteutuvat niissä.

Päätös

Lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksessa noudatetaan valmistelutekstissä esitettyjä linjauksia esiopetuspaikkaa osoitettaessa. Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetuksen järjestämisyksiköitä ovat Päiväkoti Kiertokatua ja Piparminttua lukuun ottamatta kaupungin muut päiväkodit ja yksityisistä päiväkodeista Touhulat Vähärauma ja Väinölä, Musiikkipäiväkoti Rytmi, Tiedepäiväkoti Välke, Päiväkodit Päkärä ja Pelastusarmeija, mikäli päätetyt linjaukset toteutuvat niissä.

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Toimintakauden 2019-2020 esiopetuksen opetuspaikat ja esiopetusta koskevat linjaukset 29.1.2019 § 7, oikaisuvaatimus.

Piparmintun päiväkodissa olevien, ensi syksynä esiopetuksen aloittavien lasten vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätöksestä 29.1.2019 § 7. Kirje oikaisuvaatimuksesta on liitteenä.

Päiväkoti Piparminttu on pieni, kahden ryhmän päiväkoti Porin Harmaalinnassa. Päiväkoti Piparmintussa ei ole ollut esiopetusta kahteen toimintakauteen johtuen siitä, että esiopetusikäisten määrä on ollut pieni (5-8).  Päiväkotiin hakijoiden määrä on ollut kaiken aikaa suurempi kuin päiväkotiin on voitu ottaa lapsia. Tulevan kauden, 2019 -2020 esioppilaiden määrä on  poikkeuksellisesti suurempi, 12 lasta. Seuraavana toimintakautena esiopetusikäisen määrä olisi päiväkodissa nyt tällä hetkellä olevilla lapsilla viisi.

Sivistyslautakunnan päätöksen perusteluna pelkkä esioppilaiden määrä ei ole ollut riittävä. Esiopetuksen järjestäminen isommassa päiväkodissa olisi tullut perustella myös päiväkodin toiminnan näkökulmasta. Jos tulevat esioppilaat jäisivät vielä esiopetuksen ajaksi päiväkotiin, muita alueella asuvia heitä nuorempia, uusia palveluntarvitsijoita ohjattaisiin muihin päiväkoteihin, kuitenkin pääosin Väinölän päiväkotiin. Alle 3-vuotiaiden ryhmästä ei myöskään pystyttäisi siirtämään 3 vuotta täyttäviä lapsia päiväkodin toiseen, yli 3-vuotiaiden ryhmään, jos siellä olisi nuo 12 esioppilasta.  Tämä johtaisi epätarkoituksenmukaiseen järjestelyyn sillä alle 3 -vuotiaiden tilat on suunniteltu pienten lasten tarpeille eikä tätä vanhempien varhaiskasvatusta voida parhaalla mahdollisella tavalla organisoida noissa tiloissa. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä on  tällä hetkellä 12 lasta, joista 9 on syntynyt vuonna 2016. Heistä 8 täyttää elokuun alkuun mennessä 3 vuotta.

Mikäli esiopetusta järjestettäisiin päiväkodissa, pienten ryhmän kolmelle työntekijälle tulisi 15 lasta, jotka eivät ryhmän käytössä oleviin tiloihin mahtuisi. Ryhmä joutuisi jatkamaan syksyllä 2019 kahdella työntekijällä  ja ryhmässä voisi olla 3 vuotta täyttäneet 8 lasta ja 3 alle 3-vuotiasta.  Jos esiopetusta järjestettäisiin Piparmintussa toimintakautena 2019 -2020, ei päiväkotiin voitaisi ottaa yhtään uutta lasta syksyllä 2019.

Piparmintun ja Väinölän päiväkodit ovat molemmat Väinölän koulupiirin alueella. Piparmintun ensi toimintakautena esiopetusikäisistä lapsista osa on ollut Väinölän päiväkodissa, koska Piparminttu pienenä yksikkönä on kiinni koulujen loma-aikoina, esim. hiihto-, syys- ja kesälomat  ja varhaiskasvatus on järjestetty noina aikoina Väinölässä.

Väinölän päiväkodin kaikki muut tulevat esioppilaat menevät myös Väinölän kouluun. Esiopetuksen järjestäminen Väinölän päiväkodissa tukee lasten koulupolkua, sillä he luovat uusia kaverisuhteita koulun alkuun mennessä ja yhteistyö tulevan koulun ja päiväkodin välillä on luontevasti järjestettävissä Väinölässä.

Myöskään Kiertokadun päiväkodissa Piparmintun päiväkodin tapaan ei ole enää esiopetusta johtuen esioppilaiden määrästä ja päiväkodin toiminnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia laillisuusperusteita tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.