Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Palmgren konservatorion koulutussuunnittelijan virkanimikkeen muuttaminen apulaisrehtoriksi ja viran täyttäminen

PRIDno-2019-1585

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Palmgren-konservatorion koulutussuunnittelija on irtisanoutunut virastaan ja sivistyslautakunta (23.10.2018 §163) on myöntänyt hänelle eron 1.1.2019 alkaen. Ennen irtisanoutumistaan koulutussuunnittelija on ollut virkavapaalla ja virkaa hoitaa viransijainen 31.7.2019 saakka.

Koulutussuunnittelijan virkanimikettä esitetään henkilöstöpäällikölle muutettavaksi apulaisrehtoriksi. Uusi nimike vastaa paremmin todellista tehtäväkuvaa ja tehtävän luonnetta. Koulutussuunnittelija on jo tällä hetkellä apulaisrehtorin hinnoittelutunnuksessa, sen työajalla sekä palkalla, eli muutos on täysin kustannusneutraali. Nimikkeen muutos on perusteltavissa myös siksi, että OVTES Osio F liite 10 mukaan musiikkioppilaitoksessa ei ole koulutussuunnittelijan nimikettä, ainoastaan rehtori, apulaisrehtori sekä opettaja.

Apulaisrehtorin virka tulee täytettäväksi 1.8.2019 alkaen nykyisen koulutussuunnittelijan väliaikaisen viranhoitajan viranhoitomääräyksen päätyttyä.

Palmgren-konservatoriossa apulaisrehtorin vastuualueisiin kuuluu rehtorin sijaisena toimiminen, lähiesimiestehtävät, oppilaitoksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen osana Palmgren-konservatorion johtoryhmää, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pedagogiset järjestelyt sekä konsertti- ja tapahtumatuotantojen koordinointi. Lisäksi tehtävään sisältyy opettamista opetusvelvollisuuden sekä oman substanssiosaamisen puitteissa.

Apulaisrehtorin tehtävässä edellytetään rehtorin kelpoisuutta. Kelpoisuusehto määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaisesti.

Tehtävä edellyttää hyviä verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme lisäksi innovatiivista työotetta, kykyä ja näkemystä musiikkioppilaitoksen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä kielitaitoa.

Porin kaupungin sisäisten menettelytapasäännösten mukaan virkaan tulee hakea täyttölupa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää henkilöstöpäällikölle, että koulutussuunnittelijan virkanimike muutetaan apulaisrehtoriksi. Virkaan haetaan täyttölupaa.

Edelleen sivistyslautakunta päättää, että viran hakuilmoituksessa viran kelpoisuusehto ja muut vaatimukset on kirjattu seuraavasti: 

”Apulaisrehtorin tehtävässä edellytetään rehtorin kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Tehtävä edellyttää hyviä verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme lisäksi innovatiivista työotetta, kykyä ja näkemystä musiikkioppilaitoksen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä kielitaitoa.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2019 alkaen.

Valittavan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa."

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Hr-yksikkö, opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.