Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Sivistystoimialan selvitys vapaan sivistystyön palveluiden tuottamisesta

PRIDno-2019-513

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessa 4.2.2019. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 

Esitykseen tehdyt muutokset:

Avustuskokonaisuutta uudistetaan vuoden 2019 aikana niin, että muutokset voidaan huomioida vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. Erityisesti pienten yhdistysten osalta on tarkoitus siirtyä osallistavaan menettelyyn, josta on saatu hyviä kokemuksia hyvinvoivointirahan jakamisen yhteydessä

 

Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä kasvatus- ja sivistyspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että sivistystoimialan palveluja kehitetään alueellisina lähipalveluina sekä kaupungin keskitettyinä ja seudullisina palveluina. Sivistystoimialan tuottamia lähipalveluja on mm vapaa sivistystyö. Edelleen opetuksen pitkän tähtäimen tavoitteiden osalta toiminnan perusperiaate on, että mahdollisimman laadukas ja riittävästi resursoitu perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö tukipalveluineen tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden kasvua ja oppimista.

Mitä tulee kaupungin omana toimintana ja ostopalveluna tai kaupungin tuella mahdollisesti toteutettuihin palveluihin, tulee laadullisten kriteerien olla samat - oli sitten kyse vanhuspalveluista, päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluista tai vapaan sivistystyön palveluista. Vapaan sivistystyön laatukriteeristöä ei ole yleisesti määritelty, mutta vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/98 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) lisäksi on mm kelpoisuusvaatimuksista mainintoja seuraavasti:

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

6 luku Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

18 §

Vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuksi opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (3.11.2005/865)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 2 §:n 7 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa opettajaksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on tämän asetuksen 21 §:ssä tarkoitetut steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta antavalta opettajalta edellytetyt riittäviksi katsotut tehtävään soveltuvat opinnot. Pääasiallisesti opettajankoulutustehtävässä toimivalta opettajalta edellytetään lisäksi vähintään kolmen vuoden työkokemus rehtorina tai opettajana steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta antavassa oppilaitoksessa. (26.9.2002/805)

 

Koulutuksen kansallisen arviointiviraston (Karvi) julkaisussa on todettu, että muodolliset kelpoisuusehdot eivät koske oppilaitosten tuntiopettajia ja sivutoimisia kouluttajia. Tämä merkitsee sitä, että suurimmalta osalta esimerkiksi kansalaisopistoissa opettavilta ei vaadita kelpoisuutta vapaan sivistystyön opettajana toimimiseen, mikä ei tarkoita sitä, että nämä kelpoisuutta vailla olevat henkilöt eivät osaisi opettaa tai hallitsisi opettamaansa asiasisältöä.

 

Laki vapaasta sivistystyöstä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2019 yleishallinnon avustusten jaon hakuun osallistuneille yhdistyksille liitemateriaalin mukaisesti. Jaettava summa on yhteensä 212 870 euroa. Avustukset myönnetään poikkeuksellisesti myös hakuajan päättymisen jälkeen anomuksensa toimittaneille Reposaariyhdistykselle, Kyläsaaren kiinteistöomistajille ja Porin kristillisen koulun kannatusyhdistykselle. Yhdistyksiä kehotetaan jatkossa ehdottomasti noudattamaan annettuja määräaikoja. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää uudistaa yleishallinnon avustuskokonaisuutta vuoden 2019 aikana niin, että uudistukset voidaan huomioida vuoden 2020 talousarviossa. 

Kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakunnalta 31.3.2019 mennessä selvityksen siitä, missä aikataulussa ja laajuudessa sivistystoimiala tulee tuottamaan kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä kasvatus- ja sivistyspoliittisessa ohjelmassa edellytetyt vapaan sivistystyön palvelut lähipalveluina kaikilla kahdeksalla palvelualueella.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tästä lähin myöhässä saapuneita yleishallinnon avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

- Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Satakunnan maallikkotuomarit). Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Tommi Salokangas.

- Petri Huru (yhteisöjäävi, Satakunnan Rauhanturvaajat ry  ja Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry Porin osasto )

- Juha Kantola (yhteisöjäävi, Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry). Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Tommi Salokangas.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.2.2019 §56 käsitellyt yleishallinnon avustuksia 2019 ja päätynyt pyytämään ”sivistyslautakunnalta 31.3.2019 mennessä selvityksen siitä,​ missä aikataulussa ja laajuudessa sivistystoimiala tulee tuottamaan kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä kasvatus-​ ja sivistyspoliittisessa ohjelmassa edellytetyt vapaan sivistystyön palvelut lähipalveluina kaikilla kahdeksalla palvelualueella”.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Porin kaupungin sivistystoimiala tuottaa vapaan sivistystyön palvelut Porin seudun kansalaisopiston kautta. Se tarjoaa monipuolisia vapaan sivistystyön palveluja Porissa. Osto­palveluna opisto järjestää kansalaisopistotoimintaa myös Ulvilan kaupungille. Kansalaisopiston opetustuntimäärä vuonna 2018 oli 20 922 tuntia. Näistä Porissa pidettiin 17 233 tuntia ja Ulvilassa 3 689 tuntia. Kursseja järjestettiin noin 1000. Kursseille osallistui kaikkiaan 15 509 henkilöä. Kansalaisopistojen kursseilla ei ole säädettyä osallistujamäärää, vaan se määräytyy tapauskohtaisesti opetuksen luonteen ja käytettävissä olevan opetustilan perusteella.

Porin seudun kansalaisopistossa toimii käsityön taiteen perusopetusta antava Käsityökoulu Taitis, jolla on perusopetusikäisten ryhmiä Porissa ja Ulvilassa. Porissa ryhmiä on keskustassa ja Kyläsaaressa. Opis­tossa on mahdollista suorittaa myös käsityön lukiodiplomikursseja yhteistyössä porilaisten lukioiden kanssa.

Porin seudun kansalaisopiston opetustarjontaa suunnittelee ja koordinoi neljä suunnittelijaopettajaa, jotka ovat itsekin oman vastuualueensa opettajia. Kansalaisopistotoiminnan luonteeseen kuuluu, että suuri osa opetuksesta järjestetään määräaikaisten tuntiopettajien voimin. Näin opisto voi joustavasti reagoida kysynnän muutoksiin nopeallakin varoajalla. Vuonna 2018 opistossa oli 200 tuntiopettajaa. Kurssitarjonnasta tiedotetaan kahdesti vuodessa joka kotiin Porissa ja Ulvilassa jaettavassa koulutusoppaassa sekä kaupungin nettisivuilla.

Porin seudun kansalaisopiston käytössä on opistotalo ja käsityökeskus Porin keskustassa. Suuri osa opetuksesta järjestetään näissä tiloissa. Lisäksi kansalaisopiston kursseja järjestetään eri puolilla Poria noin 60 toimipaikassa. Pääsääntöisesti opetus järjestetään kaupungin omistamissa tiloissa.

Porin seudun kansalaisopiston kurssitarjontaa on vuosien aikana rakennettu kaikille palvelualueille tarvelähtöisesti. Palveluita on jo nyt kaikilla palvelualueilla.  Opetustuntimäärää on kaikilla palvelualueilla mahdollisuus lisätä, mikäli riittävät resurssit turvataan.

Noormarkun tarjonnasta on vastannut Otsola jo kunnan ollessa itsenäinen, mutta Porin seudun kansalaisopisto on kasvattanut osuuttaan vähitellen vuosi vuodelta. Laviassa on järjestetty opetusta kuntaliitoksesta alkaen vuonna 2015. Aiemmin opetuksen järjestämisestä oli huolehtinut Sastamalan opisto.

Taulukko 1. Suunnitellut opetustunnit palvelualueilla kevät 2019

Otsolan kansalaisopisto Ahlainen Itä-Pori Lavia Länsi-Pori Meri-Pori Noormarkku Pohjois-Pori Yhteensä
Kirjallisuus, teatteri ym.           26   26
Liikunta ja hyvinvointi 56     26 34 151 99 366
Kielet                
Musiikki       78   173 59 310
Kuvataide         12 51   63
Käsityö 39       78 145   262
Taiteen perusopetus           273   273
Yhteensä 95     104 124 819 158 1300
Porin seudun kansalaisopisto Ahlainen Itä-Pori Lavia Länsi-Pori Meri-Pori Noormarkku Pohjois-Pori Yhteensä
Kirjallisuus, teatteri ym.   20 33 40 60 24   177
Liikunta ja hyvinvointi 24 55 82 40 217 56 19 493
Kielet     24         24
Musiikki       36 72 24 96 228
Kuvataide     36   55     91
Käsityö 36 36 144 44 188 62 168 678
Taiteen perusopetus         105     105
Yhteensä 60 111 319 160 697 166 283 1796

Sivistyslautakunta päättää antaa edellä olevan selvityksen vastauksena kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.