Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti helmikuu 2019

PRIDno-2019-1432

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Talouden raportointi lautakunnille toteutetaan viime vuoden tapaan Kuntari-järjestelmää hyödyntäen. Raportti on esityslistan liitteenä.

Toimintatuottojen kertymä on ollut talousarvioon nähden positiivisempi (muutos viime vuoteen 32,6 %, toteuma-% 32,1). Tilanne tulee vuoden mittaan tasoittumaan. Hankerahoitustuottoja on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden selvästi enemmän. Maksutuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei ole v. 2019 tulossa sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tuottojen kertymään loppuvuoden osalta negatiivisesti. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ova toteutuneet  suunnitellusti (muutos viime vuoteen -5.9 %, toteuma-% 15,7). Henkilöstökuluissa on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden nousua 1,2 %, mikä johtuu sopimusten mukaisista palkankorotuksista. Kiinteistöihin liittyvien kulujen (sähkö-, lämmitys- ja vesimaksujen sekä ulkoisten toimitilavuokrien) siirto tekniselle toimialalle vaikuttaa aine- ja tarvikeostojen (-35,6 %)  sekä muiden toimintakulujen (-94,2 %) selkeään alenemiseen viime vuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa myös kokonaiskulujen alentumiseen. 

Nettomenot ovat toteutuneet viime vuoteen nähden 12,4 % alempina edellä mainituista syistä johtuen (toteuma- % 13,9). Myös toteuma on ollut viime vuoteen nähden positiivisempi. Helmikuun talousraportin perusteella sivistystoimialan talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tämänhetkinen ennuste on, että talousarviossa pysytään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.