Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Sivistystoimialan toimintasäännön päivittäminen

PRIDno-2019-1592

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintasääntöä on tarpeen päivittää. 1.4.2019 aloittaa toimintansa varhaiskasvatusyksikön uusi päiväkoti Lounatuuli, joka tulee lisätä perusyksiköksi toimintasäännön 15 §:ään. Lounatuulen päiväkodin toiminnan aloittamisen johdosta päiväkodit Pohjatuuli ja Isosanta poistuvat käytöstä siten, että Pohjatuulesta luovutaan 1.4.2019 alkaen ja Isosannasta 1.8.2019 alkaen. Toimintasäännön 15 §.stä tulee poistaa em. perusyksiköt luopumispäivistä lukien.

Museoiden valtionosuuksien lainsäädäntömuutoksen johdosta toimintasääntöön on tarpeen sisällyttää kuvaus museoiden toiminnnasta ja toimialasta. Esitetään toimintasääntöön lisättäväksi 15 §:ään taide- ja kulttuurikulttuuriksikön perusyksiköihin Satakunnan museo ja Porin taidemuseon tekstein perään seuraavat tekstit:

Satakunnan museo:Satakunnan Museo on kulttuurihistoriallinen museo, jonka toimialue on Satakunnan maakunta.

Porin taidemuseo: Porin taidemuseo on Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman perustalta syntynyt nykytaiteen museo, jonka tehtäväkenttänä on ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen taide.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa sivistystoimialan toimintasääntöä 15 §:ää seuraavasti:

1. Lisätään perusyksiköksi päiväkoti Lounatuuli 1.4.2019 alkaen ja samanaikaisesti toimintasäännöstä poistetaan päiväkoti Pohjatuuli. 1.8.2019 alkaen poistetaan päiväkoti Isosanta.

2. Lisätään taide- ja kulttuurikulttuuriksikön perusyksiköihin Satakunnan museo ja Porin taidemuseon jälkeen seuraavat tekstit:

Satakunnan museo:Satakunnan Museo on kulttuurihistoriallinen museo, jonka toimialue on Satakunnan maakunta.

Porin taidemuseo: Porin taidemuseo on Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman perustalta syntynyt nykytaiteen museo, jonka tehtäväkenttänä on ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen taide.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Sivistystoimialan yksikö päälliköt ja perusyksiköiden esimiehet, konsernihallinnon hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi