Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Suomen museoliiton 96. vuosikokous ja Valtakunnalliset museopäivät 15.-17.5.2019 Tampereella

PRIDno-2019-1476

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Suomen museoliiton 96. vuosikokous ja Valtakunnalliset museopäivät järjestetään Tampereella 15.-17.5.2019. Vuosikokous pidetään torstaina 16.5.2019 alkaen klo 13 Tampere-talossa. Museopäivien teemana on Ilmasto & muutos. Asiaa muuttuvasta museomaailmasta ilmastonmuutoksen ja työelämän murroksen keskellä. Museopalkintogaalassa palkitaan Vuoden museo 2019. Finalisteina ovat Amos Rex Helsingistä, Lönnströmin taidemuseo Raumalta ja Satakunnan Museo Porista. Museopäivien opintoretkillä perjantaina tutustutaan Tampereen seudun museoihin ja muihin kohteisiin.

Ilmoittautuminen museopäiville ja retkille päättyy 30.4.2019. Majoitusvaraukset majoituskiintiöstä tulee tehdä 18.4.2019 mennessä. Museopäivien ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Museopaivat_ja_SML96Vuosikokous/fi.

Porin kaupunki / Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo kuuluvat museoliiton 1. jäsenluokkaan, mikä oikeuttaa kolmen äänivaltaisen edustajan osallistumisen vuosikokoukseen. Yksi edustaja voi käyttää vain yhden äänen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valitsee viralliset kokousedustajat vuosikokoukseen sekä museopäiville osallistuvat lautakunnan jäsenet.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi virallisiksi kokousedustajiksi vuosikokoukseen Juhani Ruohosen, Ismo Läntisen ja Martti Lundènin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt (valtakirja)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi