Sivistyslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Valtakunnalliset kirjastopäivät ja Suomen kirjastoseuran vuosikokous

PRIDno-2019-1461

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Suomen kirjastoseuran joka toinen vuosi järjestämät valtakunnalliset kirjastopäivät on Suomen suurin kirjastoalan tapahtuma, joka pidetään tänä vuonna Helsingissä 5.-7.6.2019.

Kirjastopäivien ohjelma luettavissa https://www.kirjastopaivat2019.fi/ 

Kirjastopäiville on mahdollisuus osallistua myös luottamushenkilöillä.

Kirjastopäivien yhteydessä pidetään Suomen kirjastoseuran vuosikokous. Porin kaupungilla on vuosikokouksessa yksi ääni. Äänivaltaa voi käyttää vain kaupungin laillisesti valtuuttama edustaja.                      

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan mahdolliset luottamushenkilöedustajat valtakunnallisille kirjastopäiville.

Lisäksi sivistyslautakunta valitsee Porin kaupungin äänivaltaisen vuosikokousedustajan Suomen kirjastoseuran vuosikokoukseen 5.6.2019. 

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi keskuudestaan edustajiksi Sinikka Aleniuksen ja Antti Vuolanteen valtakunnallisille kirjastopäiville.

Lisäksi sivistyslautakunta valitsi Porin kaupungin äänivaltaiseksi vuosikokousedustajaksi vs. kirjastotoimenjohtaja Paula Kauppilan Suomen kirjastoseuran vuosikokoukseen 5.6.2019. 

Tiedoksi

Nimetty henkilö (valtakirja)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi