Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muutos Porin kaupungin perusopetuksen kieliohjelmaan

PRIDno-2020-345

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuksen nykyinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelman yhteydessä opetuksen järjestäjä päättää kieliohjelmasta, joka on hyväksytty koulutuslautakunnassa 12.12.2016, § 203. Kieliohjelmassa on määritelty perusopetuksen aikana opiskeltavat kielet ja muita kieltenopiskeluun liittyviä asioita. Kieliohjelmassa on mainittu myös vuosiluokat, joilla eri oppimäärien opiskelu alkaa. 

Vieraiden kielten aloitusajankohdat on määritelty perusopetuksen tuntijaon hyväksymisen yhteydessä. Tuntijakoa on muutettu sivistyslautakunnassa 26.2.2019, § 28. Päätöksen mukaan kaikille pakollinen A1-kieli alkaa jatkossa 1. luokalla. Päätös noudattaa Valtioneuvoston asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Tämä aloitusajankohta muutetaan nyt myös kieliohjelmaan. Muuten aloitusajankohdat pysyvät samoina eli B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla, vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu 4. luokalla ja vapaaehtoisen B2-kielen opiskelu 8. luokalla.

Porin kaupungin perusopetuksen kielivalikoimaa ei ole tarvetta muuttaa. A1-kielenä voi opiskella englantia. Ennen nykyistä opetussuunnitelmauudistusta tarjottiin myös muita A1-kieliä. Laajasta valikoimasta luovuttiin, koska muihin kieliin ei syntynyt ryhmiä. Tämä antoi huoltajille virheellisen kuvan valinnanmahdollisuuksista, joita ei tosiasiallisesti ollut. Nykyistä mallia pidetään hyvänä erityisesti nyt kun A1-kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla.

Neljänneltä luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä voi opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. Vapaaehtoista A2-kieltä tarjotaan kaikissa kouluissa. Kouluja kannustetaan myös alueelliseen yhteistyöhön A2-kieliryhmien muodostamisessa. Oppilas voi käydä A2-kielen opetuksessa toisessa koulussa, mikäli se on lukujärjestysten puitteissa mahdollista ja toisen koulun A2-ryhmässä on tilaa. Kouluilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta muodostaa lukujärjestyksiään siten, että ne mahdollistavat toiseen kouluun siirtymisen koulupäivän aikana tai ennen tai jälkeen koulupäivän. Mikäli oppilas käy toisessa koulussa kieltenopetuksessa, hänellä on mahdollisuus käyttää julkista joukkoliikennettä siirtyessään koulupäivän aikana omasta koulusta kieltenopiskelun vuoksi toiseen kouluun. Mahdollisesti syntyvät A2-kielten ryhmät resursoidaan edelleen keskitetysti, kun aiemmin kieliryhmän muodostamiseksi vaadittu resurssi on ollut kokonaisuudessaan pois koulun muusta opetuksesta. A2-kielen opiskelu voidaan aloittaa, mikäli kielen valinneita oppilaita on vähintään 15. Opetusyksikön päällikön päätöksellä ryhmä voidaan perustaa myös pienemmällä oppilasmäärällä, mikäli kieltenopiskelun jatkumo pystytään järjestämään yläkoulussa.

Kahdeksannelta luokalta alkavien valinnaisten B2-kielten opiskelumahdollisuuksien takaamiseksi esitetään, että kaikkien yläkoulujen tulee tarjota kieliohjelmassaan ainakin joko espanjaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. Lisäksi yläkoulut voivat tarjota muita haluamiaan kieliä B2-kielinä.

Kieliohjelman tavoitteena on lisätä vieraiden kielten valintoja ja oppilaiden kielitaitoa. Lähtökohtana on, että useamman vieraan kielen taito on parasta pääomaa lapsen tulevaisuutta varten. Englannin kielen taito on nyky-yhteiskunnassa jo osa yleissivistystä, jolloin useamman kielen taitaja erottuu edukseen sekä jatko-opinnoissa että työelämässä.

Korjattu Porin kaupungin perusopetuksen kieliohjelma on päätösehdotuksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen kieliohjelman muutokset, jotka tulevat voimaan heti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi