Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Oikaisuvaatimus, perusopetuksen rehtorin virka (2043), Pohjois-Pori

PRIDno-2019-5780

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 19.11.2019 § 250 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen rehtorin viran (2043) täyttämiseksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi:ssä ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 26.11.-10.12.2019. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Viran työpaikkailmoituksen sisältö kuului sivistyslautakunnan kokouksen 19.11.2019 §250 mukaisesti: ”Pohjois-Poriin valmistuu vuonna 2023 monitoimitalo, johon sijoittuu myös yhtenäiskoulu. Se on uusi yksikkö, joka tarvitsee hyvissä ajoin ennen opetuksen käynnistymistä rehtorin suunnittelemaan koulun toimintaa ja tiloja. Jo ennen Pohjois-Porin rakennushanketta on koulutyön ja tulevaisuuden oppimisympäristöt tuntevalle asiantuntijalle tarve Porissa muissa käynnistyvissä koulujen ja päiväkotien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Asiantuntija on uudishankkeiden pedagoginen asiantuntija, joka toimii esimiesten ja muun henkilökunnan tukena päiväkoti-, koulu- ja monitoimitalohankkeissa. Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien ja toteutuksen toimivuus itsenäisesti ja eri henkilöstöryhmistä koostuvan käyttäjäryhmän kanssa, sekä toimia teknisen toimialan hankevastaavan työparina.

Eduksi luetaan:

- Kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä

- Näytöt opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toimintakulttuurin edistämisestä

- Johtamiskokemus, kyky johtaa muutosta, valmius jaettuun, dialogiseen johtajuuteen

- Vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen työskentelyote

- Näkemys yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista

Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulu- ja päiväkotihankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sen rehtorina toimiminen.”

Haastattelut pidettiin 12.12.2019. Haastattelijoina toimivat toimialajohtaja Esa Kohtamäki, rehtorit Kimmo Salokangas ja Pirjo Seikkula sekä sivistyslautakunnan jäsenet Ismo Läntinen ja Mikael Ropo.

Perusopetuksen rehtorin virkaan tuli hakuaikana 10 hakemusta, joista kelpoisia hakijoita oli 10. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, se löytyy pykälän liittenä.  

Rehtorin virkaan haastateltiin viisi hakijaa: kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty] sekä filosofian maisteri ja kauppatieteen maisteri [peitetty]. Haastatteluun kutsutuille lähetettiin ennakkotehtävänä: ”Ennakkotehtävä/Pohjois-Porin koulun rehtorin haku. Kuvaa tiiviisti ja perustellen, millainen olisi unelmiesi Pohjois-Porin koulu”.

Valinta perustuu koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen ja haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.  [peitetty] on pitkä kokemus yhtenäiskoulun rehtorina toimimisesta. Lisäksi hänellä on muihin hakijoihin verrattuna laajin tietämys ja ylivertainen käytännön kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen rehtorin virkaan (2043) valitaan 1.1.2020 alkaen kasvatustieteen maisteri [peitetty].

Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien rakennus- ja perusparannushankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu koulun rehtorina toimiminen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, esitettävä nähtäväksi todistus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, sekä esitettävä  rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita rehtorin virkaan Aki Kermisen.

Kokouskäsittely

Merkitään, että opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden johdosta. Esteellisyysperusteena on puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä, hallintolaki 28 § 1 mom. 7 -kohta.

 

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi:ssä ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 26.11.-10.12.2019. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Viran työpaikkailmoituksen sisältö kuului sivistyslautakunnan kokouksen 19.11.2019 §250 mukaisesti: ”Pohjois-Poriin valmistuu vuonna 2023 monitoimitalo, johon sijoittuu myös yhtenäiskoulu. Se on uusi yksikkö, joka tarvitsee hyvissä ajoin ennen opetuksen käynnistymistä rehtorin suunnittelemaan koulun toimintaa ja tiloja. Jo ennen Pohjois-Porin rakennushanketta on koulutyön ja tulevaisuuden oppimisympäristöt tuntevalle asiantuntijalle tarve Porissa muissa käynnistyvissä koulujen ja päiväkotien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Asiantuntija on uudishankkeiden pedagoginen asiantuntija, joka toimii esimiesten ja muun henkilökunnan tukena päiväkoti-, koulu- ja monitoimitalohankkeissa. Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien ja toteutuksen toimivuus itsenäisesti ja eri henkilöstöryhmistä koostuvan käyttäjäryhmän kanssa, sekä toimia teknisen toimialan hankevastaavan työparina.

Eduksi luetaan:

- Kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä

- Näytöt opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toimintakulttuurin edistämisestä

- Johtamiskokemus, kyky johtaa muutosta, valmius jaettuun, dialogiseen johtajuuteen

- Vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen työskentelyote

- Näkemys yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista

Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulu- ja päiväkotihankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sen rehtorina toimiminen.”

Haastattelut pidettiin 12.12.2019. Haastattelijoina toimivat toimialajohtaja Esa Kohtamäki, rehtorit Kimmo Salokangas ja Pirjo Seikkula sekä sivistyslautakunnan jäsenet Ismo Läntinen ja Mikael Ropo.

Perusopetuksen rehtorin virkaan tuli hakuaikana 10 hakemusta, joista kelpoisia hakijoita oli 10. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, se löytyy pykälän liitteenä.  

Rehtorin virkaan haastateltiin viisi hakijaa: kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty] sekä filosofian maisteri ja kauppatieteen maisteri [peitetty]. Haastatteluun kutsutuille lähetettiin ennakkotehtävänä: ”Ennakkotehtävä/Pohjois-Porin koulun rehtorin haku. Kuvaa tiiviisti ja perustellen, millainen olisi unelmiesi Pohjois-Porin koulu”.

 

Hakijoiden vertailu:

Sekä [peitetty] että [peitetty]täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen. Molemmilla on katsottava olevan riittävä kokemus rehtorin tehtävästä. [peitetty] on työkokemusta rehtorina yhtenäiskoulusta, [peitetty] ei. Yhtenäiskoulun rehtorin tehtävästä katsotaan olevan nyt haettavan olevan tehtävän kannalta merkittävä hyöty, koska Pohjois-Porin yhtenäiskoulun suunnittelu ja tuon koulun rehtorin tehtävä on kyseessä vuonna 2023.

[peitetty] on kokemusta koulurakennushankkeen läpiviennistä ja siihen liittyvästä oppimisympäristöjen kehittämisestä. [peitetty] on kokemusta peruskorjaustyyppisistä hankkeista, joissa oppimisympäristöt ovat pysyneet lähes ennallaan. Koska tehtävään kuuluu uudisrakennushankkeiden asiantuntijana toimiminen usean vuoden ajan ennen Pohjois-Porin koulun valmistumista, katsotaan uudisrakentamiskokemuksen olevan tehtävän kannalta merkittävä etu.

[peitetty] ei hakemuksessaan juurikaan kuvaa kokemustaan opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämisessä. [peitetty] hakemuksen perusteella hänen näyttönsä ovat tässä asiassa [peitetty] vahvemmat. Molemmat hakijat työskentelevät Porin sivistystoimialalla ja heidät tunnetaan. Esittelijän kokemusten mukaan [peitetty] ote pedagogisessa kehittämisessä ja toimintakulttuurin kehittämisessä on vahvempi kuin [peitetty].

Työssä on havaittu molempien hakijoiden omaavan hyvät vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeisen työskentelyotteen. Haastatteluissa ja ennakkotehtävässä hakijat olivat tasavertaisia tässä kohdin. [peitetty] johtamisen on havaittu olevan johdonmukaista ja koko työyhteisöä koskettavaa esimerkiksi oppimisen tuen kehittämiseen ja yhteisopettajuuteen liittyen. Hän on osallistanut koko työyhteisön vahvasti ja järjestänyt sille koulutusta ja valmennusta. [peitetty] kehittäminen on ollut pienimuotoisempaa, opettajaryhmistä lähtevää, eikä sitä ole niin voimakkaasti johdettu koko yhteisöä koskevaksi.

Ottaen huomioon [peitetty] koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen ja haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuudet sekä yllä esitetyt seikat eduksi luetuista seikoista on [peitetty] oikaisuvaatimus hyväksyttävä.  [peitetty] on pitkä kokemus yhtenäiskoulun rehtorina toimimisesta. Lisäksi hänellä on hyvä tietämys ja käytännön kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Toimialajohtaja Esa kohtamäki esitää, että sivistyslautakunta hyväksyy [peitetty] oikaisuvaatimuksen. Sivistyslautakunta valitsee [peitetty] perusopetuksen rehtorin virkaan (2043). [peitetty] täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimuksen ja hän on hakijoista ansioitunein ottaen huomioon virkahaussa eduksi luettavat seikat.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa perusteluinaan seuraavaa:

Porin sivistyslautakunnan lausunto 28.1.2020 pöytäkirjan 16 §:n oikaisuvaatimuksesta

Perusopetuksen rehtorin virka (2043) Pohjois-Poriin oli haettavana 26.11.–10.12.2019 välisenä aikana. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Hakemuksia virkaan tuli 10, joista kaikki olivat kelpoisia.

Haastattelut pidettiin 12.12.2019. Haastattelijoina toimivat toimialajohtaja Esa Kohtamäki, rehtorit Kimmo Salokangas ja Pirjo Seikkula sekä sivistyslautakunnan jäsenet Ismo Läntinen ja Mikael Ropo.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Hakijoiden vertailussa sekä Marjo Katajisto että Aki Kerminen täyttivät kelpoisuusvaatimuksen. Molemmilla katsottiin olevan riittävä kokemus rehtorin tehtävästä. Kermisellä on kuitenkin rehtorina moninkertainen kokemus Katajistoon verrattuna. Molemmat hakijat työskentelevät sivistystoimialalla ja heidät tunnetaan.

17.12.2019 esittelijänä toiminut toimialajohtaja Esa Kohtamäki esitti päätösehdotuksessaan ko. rehtorin virkaan (2043) 1.1.2020 alkaen valittavaksi kasvatustieteen maisteri Marjo Katajistoa.

Päätösehdotuksen vastaisesti sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita rehtorin virkaan Aki Kermisen.

Lautakunnan valinta perustui Aki Kermisen laajaan koulutukseen, erityisesti Katajistoa laajempaan työkokemukseen sekä haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tehtyyn kokonaisarvioon, jossa lautakunta arvioi Kermisen ansioituneimmaksi hakijaksi.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Haastattelussa mukana olleiden Läntisen ja Ropon näkemyksen, sekä koko lautakunnan arvion mukaan näissä kaikissa nimitysperusteissa Aki Kerminen soveltui Marjo Katajistoa paremmin ko. tehtävään.

Kokonaisuutena arvioiden haastateltujen ansioita erityisesti kokemuksen ja käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen näkökulmasta kahdesta hakijasta esille nousi Aki Kerminen. Kermisen voidaan omaavan nimitysperusteiden kokonaisharkinnan perusteella parhaat edellytykset ko. rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen.

Esittelijä ei jättänyt ko. asiassa (kuntalain 106 §:n mukaista) eriävää mielipidettä. Päätösehdotuksessaan 28.1.2020 esittelijänä toiminut toimialajohtaja Esa Kohtamäki kuitenkin esittää, että sivistyslautakunta hyväksyy Marjo Katajiston oikaisuvaatimuksen.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen. Lautakunta on tehnyt päätöksen laillisesti ja päätösvaltaisesti. Lautakunta ei yhdy esittelijän näkemykseen oikaisuvaatimuksen tekijän (Marjo Katajisto) ylivertaisuudesta valittuun hakijaan (Aki Kerminen) nähden. Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava.

Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Sivistyslautakunta teki päätöksensä laajan ja objektiivisen kokonaisharkintansa perusteella. Päätös perustuu hakijoiden työhaastatteluun, työkokemukseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä kirjalliseen aineistoon, jota käytettiin hakijoita vertailtaessa.

Hallintolain 49 g §:n mukaan oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

Oikaisuvaatimuksessaan Marjo Katajisto kuvailee rehtorin työnkuvaan kuuluvia perustehtäviä, joita jokaisen rehtorin täytyy perusvirassaan hoitaa. Lautakunnan näkemyksen mukaan huomattavasti kokeneemmalta ja hieman koulutetummalta Kermiseltä löytyy virkaan haettavaa koulutyön, oppimisympäristöt tuntevaa asiantuntijuutta sekä näyttöjä pedagogiikan edistämisestä uuden opetussuunnitelman mukaisesti kokemuksellisesti ja ammatillisesti Katajistoa enemmän.

Kasvatustieteen maisteri Aki Kerminen on aloittanut Porin kaupungilla opettajana vuonna 1994. Rehtorina hän on toiminut vuodesta 2000 (Reposaari). Hän kertoo toimineensa yhtenäiskoulun rehtorina kolme ja puoli vuotta vuosina 2002–2006, mikä on jätetty esittelijä Kohtamäen esittelyssä huomioimatta. Porin Lyseon yläkoulussa Kerminen on toiminut rehtorina vuodesta 2006 lähtien.

Rehtorin uraa Kermisellä on lähes 20 vuotta. Katajisto kertoo toimineensa Porissa rehtorina noin kuusi ja puoli vuotta, joista yhtenäiskoulun rehtorina neljä ja puoli vuotta. Kuten lautakunta, myös esittelijä on korostanut rehtorikokemuksen merkitystä ko. virassa, mikä valinnan kokonaistarkastelussa kääntyy selvästi Kermisen eduksi.

Verrattaessa Kermisen ja Katajiston koulutusta, ovat molemmat luokanopettaja/kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja sekä opetushallinnon tutkinnon suorittaneita. Kermisellä on lisäksi suoritettuna Johtamisen ammattitutkinto (JET), mikä myös johtamiskoulutuksen osalta kääntyy Kermisen eduksi.

Vertailtaessa virkavalintapäätöksen opintosuorituksia, opetustyössä saavutetun kokemuksen määrää, ammatillista osaamista, opetustehtävien suorittamisesta saatua palautetta sekä haastattelussa saatua vaikutelmaa tuli valituksi Aki Kerminen.

Kuten edellä on todettu, Kermisen voidaan omaavan nimitysperusteiden kokonaisharkinnan perusteella saaneen lautakunnan luottamuksen ja omaa hakijoista parhaat edellytykset ko. rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen.

 

Eriävä mielipide

  • Toimialajohtaja Esa Kohtamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Taneli Tiirikainen  ilmoitti olevansa esteellinen, puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä, hallintolaki 28.1 § kohta 7. Taneli Tiirikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet