Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Porin kaupungin alueella olevien varhaiskasvatuksen henkilöstön avoinna olevien työsuhteiden ja virkojen tilanteen selvittäminen

PRIDno-2019-4629

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ehdotan Porin kaupungin selvittävän alueellaan olevien varhaiskasvatuksen henkilöstön avoinna olevien työsuhteiden ja virkojen tilanteen. Kaupungin reuna- ja haja-asutusalueilla ei ilmeisesti pystytä aivan täysimääräisesti täyttämään avoinna olevia paikkoja ja henkilös­ tön vaihtuvuus on suurta?

Varhaiskasvatuksessa pätkätyöllistäminen on ilmeisen tavanomainen käytäntö. Tämä vaa­rantaa ammattitaitoisen henkilöstön pysymisen ja henkilökunnan jatkuva vaihtumien päiväkodeissa ei ole lasten edun mukaista.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena tulisi pätkätyöllistämisen sijasta olla vakituiset työsuhteet motivoituneen henkilökunnan turvaamiseksi. Motivoitunut ja "vähäisissä määrin" vaihtuva henkilöstö tukee lasten kehitystä ja hyvinvointia.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:

Varhaiskasvatuksessa oli joulukuussa 2019 palvelussuhteessa 704 henkilöä. Kuukausittain on vaihtuva määrä määräaikaisia työntekijöitä eri syistä johtuen. Joulukuussa 2019 määräaikainen työsopimus oli 92 henkilöllä. Varhaiskasvatuksen opettajia oli 20, perhepäivähoitajia 4 ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 48. Näistä 51 henkilöä on alueilla, joihin on vaikeinta rekrytoida henkilöstöä (reuna-alueet ja vuorohoito). Määräaikaisina avustajina toimi 26 henkilöä.

Varhaiskasvatuksessa lasten määrä muuttuu toimintakauden aikana. Vuoden 2018 elokuusta vuoden 2019 toukokuuhun lasten määrä kasvoi yli 300.  Lasten määrä kasvaa kevättä kohden, kun uudet ikäluokat aloittavat varhaiskasvatuksen ja esiopetusikäiset ovat vielä varhaiskasvatuksessa. Koska varhaiskasvatuslaissa määritellään henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään tarvitaan keväällä yli 50 henkilöä enemmän kuin kauden alkaessa elokuussa. Lasten määrän ja varhaiskasvatuksen tarpeen vaihtelu vaikuttavat suoraan tarvittavan henkilökunnan määrään. Vastaavasti varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee reilusti joulun ja vuodenvaihteen aikaan (noin 2-3 viikkoa) sekä kesällä, jolloin palveluiden käyttö on huomattavasti vähäisempää. Näinä aikoina ei ole tarvetta samalle määrälle henkilöstöä kuin muuna aikana.

Uuden vuonna 2018 voimaantulleen varhaiskasvatuslain myötä henkilöstörakenne muuttuu vuoteen 2030 mennessä. Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Tällä hetkellä joka kolmannelle tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Ennusteiden mukaan ikäluokat pienenevät, mutta tämä ei vielä näy varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on nousussa. Ikäluokista tulee prosentuaalisesti enemmän lapsia palvelujen piiriin kuin aiemmin. Lasten määrän vähenemiseen on kuitenkin jo varauduttava, jotta vakinaiselle henkilöstölle taataan työn pysyvyys.  Varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön vaikuttaa myös yleinen työllisyys ja koulutuspaikkojen tilanne. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on jo varauduttava henkilöstörakenteen muutoksiin, jotta päästäisiin varhaiskasvatuslain mukaiseen rakenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi vuoden 2019 aikana 24 henkilöä jäi eläkkeelle tai irtisanoutui tehtävistään. Näitä vakansseja ei ole vielä täytetty, koska tulevien vuosien asiakasmäärien supistumisiin ja siitä johtuvaan henkilöstön tarpeen vähenemiseen tulee myös varautua. Varhaiskasvatukseen on viimeksi haettu uutta vakinaista henkilökuntaa keväällä 2019. Silloin valittiin 7 lastentarhanopettajaa. Myös tänä keväänä hakuun laitetaan varhaiskasvatuksen opettajia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon asiasta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.