Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintakauden 2020-2021 esiopetuksen opetuspaikat

PRIDno-2020-313

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (700 tuntia/v) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Porin kaupungin esiopetus toteutuu sivistystoimialan alaisena päiväkotien lapsiryhmissä. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta. Tammikuussa 2020 kaupungin omissa päiväkodeissa oli 145 lasta, jotka osallistuvat vain esiopetukseen.

Esiopetusta antavat ryhmät vaihtelevat esikouluikäisten määrän ja perheiden palvelutarpeiden mukaan vuosittain. Esiopetuksen toimintapäivät toimintakaudelle 2020-2021 on päätetty sivistyslautakunnan kokouksessa 17.12.2019 § 262. Porissa on syksyllä 2020 noin 790 esiopetusikäistä lasta. Esiopetus alkaa 19.8.2020.

Porissa esiopetukseen haku on 3.-16.2.2020. Haku koskee lapsia, jotka tarvitsevat vain esiopetusta (4 tuntia/päivä). Jos lapsi on jo esiopetusta antavassa päiväkodissa, häntä ei tarvitse erikseen hakea esiopetukseen samaan päiväkotiin. Päiväkodin vaihtoa toivovat päiväkotien asiakkaat ja  perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa olevat asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen. Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa tai muusta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen.

Sivistystoimiala ostaa esiopetusta myös palvelusetelipäiväkodeista.Esiopetusta ei voi ostaa palvelusetelillä. Tuottajien kanssa on laadittu erillinen sopimus esiopetuksen ostamisesta.  Palvelusetelipäiväkodeissa esiopetuksessa olevat lapset tarvitsevat pääsääntöisesti myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta eivät pelkkää esiopetusta 4 tuntia päivässä. Pelkkään esiopetukseen tulevat lapset ohjataan ensisijaisesti kunnallisten palveluiden piiriin.

Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista. Porin varhaiskasvatusyksikön esiopetusta koskevat linjaukset on hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.1.2019.

Esiopetusryhmässä tulee olla lähtökohtaisesti vähintään 10 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin vuorohoidon esiopetusryhmät, joissa ryhmän koko voi olla tätä pienempi. Poikkeuksia vähimmäismäärään voidaan tehdä myös muusta erityisestä syystä esimerkiksi koulupiirin esioppilaiden määrä tai tilarajoitukset.

Vuosittain tulee päättää etukäteen esiopetusta antavat yksiköt / päiväkodit. Yksikön esimies muodostaa opetusryhmät resurssien puitteissa huomioiden Opetusministeriön suosituksen esiopetusryhmien koosta. Lisäksi päiväkodeissa annettavassa esiopetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa on huomioitava varhaiskasvatuslain asettamat henkilöstövaatimukset.

Päiväkodeissa Kiertokatu ja Piparminttu ei järjestetä esiopetusta.  Kiertokadulla tilat soveltuvat paremmin pienemmille lapsille ja kaksiosastoisessa Piparmintussa esiopetusikäisten ikäluokka on vuosittain ollut pieni.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää, että lukuvuonna 2020 – 2021 esiopetuksen järjestämisyksiköitä ovat kaupungin omat päiväkodit, lukuunottamatta Päiväkoti Kiertokatua ja Piparminttua.Lisäksi esiopetusta annetaan seuraavissa palvelusetelipäiväkodeissa:Touhulat Vähärauma ja Väinölä, Musiikkipäiväkoti Rytmi, Tiedepäiväkoti Välke, Päiväkodit Päkärä ja Pelastusarmeija sekä Luonto- ja ympäristöpäiväkoti Farelma

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Päiväkodit