Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kulttuuriyksikön avustusohjeet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4345

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti sivistyslautakunta myöntää kulttuuritoimintaan tarkoitetut yhdistyksille suunnatut toiminta-avustukset. Avustukset myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2022 on varattu avustuksille määrärahaa.

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Avustusta saavalla taholla tulee olla toiminnan harjoittamisen edellyttämää muuta rahoitusta tai varainhankintaa. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.

Sivistyslautakunta edellyttää avustuksia jakaessaan, että avustettavassa toiminnassa on huomioitu soveltuvin osin kaupungin ja sivistystoimialan strategisia linjauksia. Lautakunta painottaa erityisesti lasten ja nuorten sekä erityisryhmien huomioimista, toiminnan saavutettavuutta sekä alueellisuutta. Merkittävänä tekijänä on myös avustettavaan toimintaan osallistuvan ja / tai avustettavasta toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus. 

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustuksen saaja sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkistamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Toiminta-avustusten käytöstä tulee raportoida viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Nyt haettavien vuoden 2022 kulttuurin toiminta-avustusten osalta raportointi tulee siis suorittaa 28.2.2023 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, sanallinen selvitys siitä, miten avustus on edistänyt avustettavalle toiminnalle asetettuja kaupungin strategisia tavoitteita sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Raportointi tapahtuu erillisellä sähköisellä raportointilomakkeella.

Kulttuuriyksikön avustuksia haetaan Porin kaupungin asiointipalvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitaan verkkopankkitunnukset (Suomi.fi -tunnistus). Sähköiset avustuslomakkeet avautuvat avustusten hakuajan alkaessa 1.11.2021 osoitteessa www.pori.fi/avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 23.11.2021 klo 15. Näihin avustusohjeisiin liittyvät tarkennetut tiedot hakulomakkeista ja -ohjeista lisätään kaupungin verkkosivuille www.pori.fi/avustukset lokakuussa 2021. Kaupungin yhdyshenkilö kulttuuriyksikön avustuksissa on Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuurin avustusohjeet vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________

Merkitään, että tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin seuraavaksi asiakohta § 207.

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn yhteydessä sivistyslautakunta kuuli Jyri Träskelinin esittelyn kulttuuriyksiköstä.

Tiedoksi

Jyri Träskelin, Paula Kauppila, Tiina K Lehtonen, Tiina M Toivoinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi