Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Liikunta- ja nuorisoyksikön avustusohjeet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4436

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2022 liikunta- ja nuorisoavustusten ohjeiksi. Avustuksiin varattu määräraha vahvistetaan kaupunginvaltuuston vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Määrärahan jakautuminen liikunnan ja nuorisotyön kesken vahvistetaan sivistyslautakunnan avustuspäätösten käsittelyn yhteydessä. Avustusmäärärahan jakoon vaikuttaa sekä liikunnan että nuorisotyön avustushakemusten määrä ja sisältö. Vuoden 2021 toiminta-avustukset kohdalla liikunnan osuus määrärahasta oli noin 80% ja nuorisotyön osuus noin 20%. Vuoden 2021 liikunta- ja nuorisoavustusten määräraha oli yhteensä 489 736 euroa. Liikunta- ja nuorisoyksikön avustusohjeita vuodelle 2022 on uudistettu kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaiseksi ja niissä on painotettu avustettavan toiminnan ja kaupungin strategisten tavoitteiden välistä yhteyttä sekä näiden tavoitteiden edistämistä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 liikunta- ja nuorisoavustusten ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisoyksikön yhteystiedoissa olevat liikunta- ja nuorisoyhdistykset, Nanna Grönman

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi