Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Sivistystoimiala, vuoden 2022 talousarvio

PRIDno-2021-1891

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman nousu, johon esityksissä tulee varautua, on yhteensä noin 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. 

Palkkojen sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi elokuussa siirryttäessä FPM-syötössä kehysvaiheesta esitysvaiheeseen sekä tarvittaessa käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Eläkemenoperusteinen maksu laskee Kevan arvion mukaan vuoden 2021 ennakkosummasta. Talousyksikkö on syöttänyt budjetoitavat summat yhdelle kustannuspaikalle per toimiala. Tämä kustannus vyörytetään toimialan kustannuspaikoille erikseen kuntien automaattisen talousraportoinnin toteutuksessa määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti.

Henkilöstösuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamistarpeiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessiin kuuluvat sekä henkilöstö- että  koulutussuunnitelman laadinta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi on valmistellut  yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Sivistystoimialalla on edellä manituista prosesseista kolme: perusopetus, lukiokoulutus ja varhaiskasvatus. Prosessikuvaukset ovat osittain tilastollisten tietojen osalta kesken. Päivitettävät kohdat on merkitty keltaisella, ja ne tarkistetaan vielä ajantasaisiksi varsinaiseen talousarviokirjaan.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -113.023.000 €.  Määrärahakehyksessä on otettu huomioon seuraavat lisäykset vuodelle 2022: palkankorotusvaraus  - 1.390.000 euroa, oppivelvollisuusiän laajentaminen - 690.000 euroa, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistaminen - 260.000 euroa, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen - 700.000 euroa, joukkoliikenteen muutosten vaikutus koulukuljetuskustanuksiin - 500.000 euroa, IceHearts -lisäryhmä  - 50.000 euroa, Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa valmisteltava yhteistyösopimus - 10.000 euroa

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti sekä toiminnallisten muutosten vaikutukset.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset, korkeakoulutoiminnan avustukset, kotikuntakorvaukset sekä päivähoidon palvelusetelimenot.

Tarvikeostoissa on otettu huomioon toiminnalliset muutokset. Määrärahat  on arvioitu vuoden 2021 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä liikunnan ja kulttuurin avustukset.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Vuoden 2021 aikana on toteutettu lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden taloudelliset vaikutukset tuntuvat myös vuoden 2022 aikana.

Oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Lain myötä koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan ohjaus ja valvontavelvollisuudet kasvoivat. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus tarkoittaa  sitä, että lukiokoulutuksessa tarvittavat materiaalit, laitteet ja välineet ovat oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille maksuttomia, ja koulutuksen järjestäjän on ne kustannettava. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin. 

Varhaiskasvatuslain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta. Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista. Lisäksi varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia 1.8.2022 alkaen. Muutokset liittyvät varhaiskasvatuksessa järjestettävään lasten tukeen

Oppilas- ja opiskelijahuollon resurssoinnin saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle tehtiin päätös neljän uuden koulupsykologin palkkaamisesta 1.8.2021 alkaen.

Kustannusvaikutukset, jotka aiheutuvat edellä mainituista muutoksista, on otettu huomioon talousarviokehyksessä ja talousarvioesityksessä. Kaikkien muutosten talousvaikutuksia ei kyetä vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioimaan. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista poikkeamisen kustannuksiin vaikuttaa hoidossa olevien lasten määrä. Henkilöstön mitoitus, organisointi sekä joustava käyttö päivähoitoyksiköiden sisällä ja välillä mahdollistuu paremmin ja sijaisten tarve vähenee, mikäli hoidossa olevien lasten määrä edelleen vähenee.

Sivistystoimialan talousarvioesitys on annetun määrärahakehyksen mukainen. Esityksessä on lähdetty siitä, että vuonna 2022 palveluja kyetään järjestämään normaalilla tavalla. Lähtökohtana on, että koronapandemia ei haittaa toimintaa eikä vaikuta talouteen enää vuonna 2022.  Määrärahakehys on erittäin tiukka ja edellyttää säästäväistä toimintatapaa.

Irtaimen investoinnit

Sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahalla,1.440.000 euroa, hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaiset Chromebook-laitteet sekä oppivelvollisuusiän laajentumisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät lukion 1. luokan oppilaiden tietokoneet. Lisäksi määrärahalla hankitaan koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden ensikertaisen varustamisen opetusvälineistöä ja kalustoa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimialan talousarvion vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.