Sivistyslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Sivistystoimiala, talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosillle 2022-23

PRIDno-2020-2429

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.  Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Sivistystoimialalla on kolme toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – perusopetus, varhaiskasvatus ja lukiokoulutus. Liitteenä ovat kustakin kolmesta prosessista tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit. Toimialakohtaisista palvelulupauksista ja tunnusluvuista on luovuttu. Tunnusluvut käsitellään lautakuntatasolla.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 € ). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 € 

Perusopetus 

 •  tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €        

 • tuntikehyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 € 

 • iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)

 • koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €  

 • toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 € 

 • oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehykseen 8/2021 alkaen): 42.000 €  

  Lukiokoulutus 

 • johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 € 
 • tuntikehyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 € 

 • toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 € 

 Sivistävä koulutus 

 • kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €  
 • kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 € 

 • kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 € 

 • Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 € 

 • Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€ 

 • taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 € 

 • taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€ 

Varhaiskasvatusyksikkö yhteensä 2.236.000 € 

 • Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 € 

Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain. 

 • Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä. 

Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 € 

10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 € 

 • Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 € 

Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.   

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 € 

Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.  

 • Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 € 

 • Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen: 25.000 € 

 • Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 € 

Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

 • Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €  
 • Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
 • toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta

 • konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat  28.950 €

Satakunnan museo

 • suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi)  20.190 €

Porin taidemuseo

 • suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis

 • säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €

Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €

 • Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 € 
 • ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 € 
 • nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 € 
 • nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 € 

Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

 • palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
 • avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen.  Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan oppivelvollisuusiän laajentaminen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määrärahakehyksen sisältä toimenpiteiden kustannusvaiktuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työtyhmälle olisi 31.3.2021.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7.  luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin.

Sivistyslautakunta kokee, että ei ole prosessin tässä vaiheessa järkevää alkaa äänestämään yksi asia kerrallaan. Säästöt etenevät kaupunginjohtajan esityksenä kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Sivistyslautakunta lisäksi toteaa, että sivistystoimiala ei voi kattaa mitään yllättäviä kustannuksia perusturvan tuottavuusohjelmasta. Budjettiin tulee lisätä resurssit, mikäli näitä syntyy.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että hän poisti päätösehdotuksestaan seuraavan kohdan: ”Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021.”


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.