Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Koivulan koulun nimen muutos

PRIDno-2019-2366

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Itä-Poriin on rakentumassa uusi koulurakennus Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus, joka valmistuu toukokuussa 2019. Koulutyö rakennuksessa alkaa elokuussa 2019.

Rakennuksen nimeämistä varten YH-asunnot ja Satakunnan Kansa järjestivät nimikilpailun (5.4.-19.4.2018). Kilpailun vastauksista palkintotoimikunta valitsi kymmenen nimiehdotusta, joista Porin kaupungin nimitoimikunta antoi lausuntonsa (3.5.2018). Koulujen henkilökunta ja oppilaat valitsivat nimistä oman suosikkinsa. Sekä nimitoimikunnan että koulujen väen nimisuosikki oli Itätuuli. Nimi julkistettiin rakennustyömaalla järjestetyssä erillisessä tilaisuudessa sekä Satakunnan kansassa 8.5.2018.

Koivulan koulun henkilökunnalle järjestettiin kuulemistilaisuus koulun nimestä 27.4.2019.  Henkilökunnan selkeä enemmistö toivoi, että Koivulan koulun nimi muutetaan Tuulikellon kouluksi. 

Nimenmuutosta perustellaan seuraavasti:

  • Kaupungin valtuuston päätöksen 27.5.2019 päätöksen mukaisesti Koivulan koulu jatkaa itsenäisenä kouluna.
  • Koivulan koulun toiminta siirtyy 8/2019 alkaen Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskukseen
  • Nykyisen Koivulan koulu nimi on aikansa elänyt. Se on kuvannut koulu fyysistä paikkaa vuodesta 1985, mutta sen jälkeen koulun on sijainnut jo monessa eri kiinteistössä ympäri kaupungin. Tästä syystä nimikin tulisi vaihtaa.
  • Uusi nimi, Tuulikellon koulu, kuvaa merihenkisyyttä Itätuulen kompleksissa ja ”kello” kutsuu oppilaat oppimaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Koivulan koulun nimi nimi muutetaan Tuulikellon kouluksi 1.8.2019 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Koivulan koulu, sivistystoimiala/Riitta Jokiranta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi