Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Oikaisuvaatimus, Yritysten ja yhteisöjen käyttösopimukset liikuntalaitoksiin, Porin Reserviupseerikerho ry:n kirje

PRIDno-2019-2392

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Porin Reserviupseerikerho ry on lähettänyt 16.5.2019 oikaisuvaatimuksen liikunta- ja nuorisoyksikön päällikön päätökseen 6.5.2019 §22.

Porin Reserviupseerikerho ry:n kirje 3.4.2019:

"Olen saanut porilaisilta reserviupseereilta huolestuttavaa palautetta uimahallissa käyntiin liittyen. Porin Reserviupseerikerho on siis tehnyt kaupungin liikuntapaikkojen kanssa sopimuksen, että maksamme  jäsentemme uimahallikäynnit ja yleisövuorot Karhuhallissa ja urheilutaloilla. Jäsenistössämme on paljon sellaisia henkilöitä, jotka olisivat oikeutettuja alennettuun sisäänpääsymaksuun, mutta alennusta ei kuulemma huomioida kassalla, vaan yhdistykseltämme veloitetaan joka käynnistä maksimaalinen hinta. 

Eilen esimerkiksi kerhomme opiskelijajäsen otti yhteyttä ja totesi, että hän on oikeutettu 1 € hintaiseen sisäänpääsymaksuun keskustan uimahallissa Pointerin opiskelijakortilla, mutta kassalla oli sanottu suoraan, ettei alennusta huomioida mitenkään yhdistyksemme suuntaan? Miten on mahdollista, että kerhomme eläkeläisistä, työttömistä ja opiskelijoista joudumme maksamaan enemmän kuin listahinnan mukaisen pääsymaksun? Ei mahdu omaan oikeustajuntaani tällainen menettely. Toivon, että tähän asiaan saadaan muutos hyvin nopealla aikataululla." 

Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikön päätös 6.5.2019 §22, Yritysten ja yhteisöjen käyttösopimukset liikuntalaitoksiin, Porin Reserviupseerikerho ry:n kirje: 

Yrityksillä ja yhteisöillä on ollut mahdollisuus tehdä henkilöstöään koskevia käyttösopimuksia Porin kaupungin liikuntaitoksiin. Käyttösopimuksen perusteella kertakäyntimaksu tai sopimuksessa määritelty osa henkilöstön kertakäyntimaksusta laskutetaan suoraan sopimusasiakkaalta.
Liitteet: 1 Laskutussopimus liikuntapaikat
Päätöksen peruste: Vakiintuneen käytännön mukaan yritysten ja yhteisöjen käyttösopimukset ovat koskeneet ainoastaan liikuntalaitosten normaalihintaista kertakäyntimaksua. Sopimustekstin mukaisesti kyse on yrityksen tai yhteisön henkilöstöä koskevasta järjestelystä.
Päätös: Päätän, että yritysten ja yhteisöjen liikuntalaitoksia koskevien käyttösopimusten kohdalla käytäntö pidetään jatkossa samana kuin aiemmin, eli yritysten ja yhteisöjen käyttösopimuksiin sisältyvät ainoastaan liikuntalaitosten normaalimaksut. 

Porin Reserviupseerikerho ry:n oikaisuvaatimus 16.5.2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikön päätös perustuu liikuntapaikkojen käyttösopimuksen vakiintuneeseen luonteeseen. Käyttösopimuksessa määritellään, että sopimus koskee yrityksen tai yhteisön henkilöstön uimalaitosten kertarannekejärjestelmää sekä muiden liikuntalaitosten kertamaksua. Päätöstä koskevassa asiassa kyse on yhteisön jäsenistölleen kohdistamasta edusta. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että päätös on eriarvoistava ja rikkoo yhdenvertaisuutta. Sivistyslautakunnan vahvistamassa Liikunta- ja nuorisoyksikön maksut ja vuokrat -hinnastossa on määritelty hinta sekä normaalimaksulle että eri alennusryhmiä koskeville maksuille. Alennusryhmiä koskeva hinta myönnetään kassalla alennukseen oikeuttavien dokumenttien esittämisen yhteydessä ja on kaikkien alennettuun hintaan oikeutettujen saatavilla. Käyttösopimuksen tehnyt yritys tai yhteisö voi, näin halutessaan, päättää korvata henkilöstönsä tai jäsenistönsä edustajalle kassalta ostama alennetun maksun mukainen pääsymaksu jälkeenpäin.  

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Reserviupseerikerho ry, laskutus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet