Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022

PRIDno-2019-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11/2017 177§ päättänyt Koululaisten iltapäivätoiminnan hankinnan valmistelusta lukuvuosille 2018-2021, kokouksessaan 13/2017 204 § päättänyt Iltapäivätoiminnan hankinta-asiakirjojen hyväksymisestä ja kokouksessaan 3/2018 38§ päättänyt perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinnasta lukuvuosille 2018-2021.  

Sivistyslautakunnan päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Valituksen johdosta iltapäivätoiminnan hankinnasta ei voitu tehdä hankintasopimusta, ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 4/2018 45 § päättänyt perusopetuksen iltapäivätoiminnan väliaikaisesta järjestämisestä. Sivistystoimialan toimialajohtaja on solminut sopimuksen iltapäivätoiminnasta lukuvuodelle 2018-2019, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes markkinaoikeuden päätös on saanut lainvoiman ja minkä päätöksen täytäntöönpanon edellyttää. 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14/2018 206§ saanut tiedoksi markkinaoikeuden päätöksen iltapäivätoiminnan hankintaa koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, joten hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. 

Sivistystoimiala on yhdessä hankintayksikön kanssa valmistellut uudelleen perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankintaa lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022. Käytännössä markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa ei ole mahdollista toteuttaa kevätlukukauden 2019 aikana eikä kesken lukuvuoden tapahtuva toiminnan muutos olisi myöskään lasten ja perheiden edun mukaista.  

Lukuvuoden 2018-2019 aikana on opetusyksiköstä toteutettu vierailut/arviointikäynnit lähes kaikkien koulujen iltapäivätoiminnan toimintayksiköissä. Käynneillä on arvioitu mm. toiminnan tarpeellisuutta, tiloja, toimintaan osallistuvien lasten määrää, järjestämistapaa, toiminta-aikaa ja toiminnan sisältöä sekä laatua. Lisäksi on toteutettu arviointikysely iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajille ja lapsille. Kyselyn tulosten yhteenveto on osoitteessa https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/iltapaivatoiminnan_arviointikyselyn_tulokset.pdf. Vierailukäyntejä ja arviointikyselyä on hyödynnetty hankinta-asiakirjoja valmisteltaessa.  

Osa iltapäivätoiminnasta on toteutettu Porin kaupungin omana toimintana. Omaa toimintaa lisäämällä saadaan mahdollisuuksia kokeilla sivistystoimialan henkilöstön aiempaa joustavampaa käyttämistä toimialan palveluissa, joskin järjestely saattaa tarkoittaa oman vakituisen henkilöstön määrän lisääntymistä ja sen kustannusvaikutuksiin liittyy epävarmuustekijöitä.    

Iltapäivätoiminta lukuvuosina 2019-2022 toteutettaisiin seuraavasti:  

 • Meri-Porin palvelualueella (Meri-Porin yhtenäiskoulu, Enäjärven koulu, Kyläsaaren koulu ja Reposaaren koulu), Ahlaisten palvelualueella (Ahlaisten koulu), Noormarkun palvelualueella (Kankaan, Söörmarkun ja Noormarkun yhtenäiskoulu) sekä Lavian palvelualueella (Lavian yhtenäiskoulu) iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana.  
 • Herttuan koulun iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana ja sen lisäksi koululla järjestetään perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa. Herttuan iltapäivätoiminnan henkilöstöä käytetään myös koko kaupunkia palvelevan ns. kesäiltistoiminnan toteuttamisessa.  
 • Koivulan koulun osalta aamu- ja iltapäivätoiminta hoidetaan omana toimintana. 
 • Yksityisissä kouluissa (Björneborgs Svenska Samskola, Porin Kristillinen koulu ja Steiner koulu) iltapäivätoiminta järjestetään avustusperiaatteella.  
 • Muiden kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hankinnan osalta järjestetään kilpailutus, jonka myötä hankintasopimukset tehdään lukuvuosiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 edellyttäen kuitenkin valtionosuuden saamista kunnalle, jonka Opetusministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1137/2003).  

Sivistystoimiala on päivittänyt Porin kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma 2017 -asiakirjaa. Täsmennyksiä on tehty vakuutusturvaan, tulkkauspalveluiden käyttämiseen ja ohjaajien perehdyttämiseen sekä täydennyskoulutukseen liittyen. Lisäksi iltapäivätoiminnassa käytetään Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 -julkaisua. Molemmat asiakirjat ovat tämän esityksen liitteenä olevan Tarjouspyyntö koululaisten iltapäivätoiminnasta -asiakirjan liitteinä.   

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa päivittänyt tarjouspyyntöasiakirjat perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankkimiseen liittyen. Asiakirjan laadinnassa on huomioitu markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. Edelliseen tarjouspyyntöön kuuluneesta vapaamuotoisesta palvelukuvauksesta ja siihen liittyneestä laatuvertailusta on luovuttu. Uudessa tarjouspyyntöasiakirjassa laatuvaatimuksia on tiukennettu ja palveluntarjoajien tulee täyttää nämä vaatimukset päästäkseen mukaan tarjousvertailuun. Mikäli asetetut laatuvaatimukset täyttyvät, ratkaisee valinnan palveluntarjoajan esittämä hinta.  

Sivistyslautakunnan hyväksyttyä hankinta-asiakirjat, tarjouspyyntö julkaistaan Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta mahdollisimman pian. Tarjouspyyntöön liittyvä tiedotustilaisuus pidetään 9. huhtikuuta. Tarjousajan päätyttyä suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten vertailu. Sivistyslautakunta päättää tarjousvertailun pohjalta tarjousten hyväksymisestä. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään samansisältöiset kirjalliset sopimukset tarjouspyynnön ja hyväksyttyjen tarjousten pohjalta.  

Iltapäivätoiminnan hankinnan eteneminen edellä kuvatulla tavalla on tärkeää, jotta lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen toiminta saadaan käyntiin laadukkaasti ja lasten sekä perheiden edun mukaisesti.  

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää iltapäivätoiminnan hankinnasta edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti ja hyväksyy iltapäivätoiminnan hankinta-asiakirjat sekä valtuuttaa opetusyksikön päällikön tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia hankinta-asiakirjoihin.

Kokouskäsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11/2017 177§ päättänyt Koululaisten iltapäivätoiminnan hankinnan valmistelusta lukuvuosille 2018-2021, kokouksessaan 13/2017 204 § päättänyt Iltapäivätoiminnan hankinta-asiakirjojen hyväksymisestä ja kokouksessaan 3/2018 38§ päättänyt perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinnasta lukuvuosille 2018-2021.  

Sivistyslautakunnan päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Valituksen johdosta iltapäivätoiminnan hankinnasta ei voitu tehdä hankintasopimusta, ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 4/2018 45 § päättänyt perusopetuksen iltapäivätoiminnan väliaikaisesta järjestämisestä. Sivistystoimialan toimialajohtaja on solminut sopimuksen iltapäivätoiminnasta lukuvuodelle 2018-2019, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes markkinaoikeuden päätös on saanut lainvoiman ja minkä päätöksen täytäntöönpanon edellyttää. 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14/2018 206§ saanut tiedoksi markkinaoikeuden päätöksen iltapäivätoiminnan hankintaa koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, joten hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. 

Sivistystoimiala on yhdessä hankintayksikön kanssa valmistellut uudelleen perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankintaa lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022. Käytännössä markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa ei ole mahdollista toteuttaa kevätlukukauden 2019 aikana eikä kesken lukuvuoden tapahtuva toiminnan muutos olisi myöskään lasten ja perheiden edun mukaista.  

Lukuvuoden 2018-2019 aikana on opetusyksiköstä toteutettu vierailut/arviointikäynnit lähes kaikkien koulujen iltapäivätoiminnan toimintayksiköissä. Käynneillä on arvioitu mm. toiminnan tarpeellisuutta, tiloja, toimintaan osallistuvien lasten määrää, järjestämistapaa, toiminta-aikaa ja toiminnan sisältöä sekä laatua. Lisäksi on toteutettu arviointikysely iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajille ja lapsille. Kyselyn tulosten yhteenveto on osoitteessa https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/iltapaivatoiminnan_arviointikyselyn_tulokset.pdf. Vierailukäyntejä ja arviointikyselyä on hyödynnetty hankinta-asiakirjoja valmisteltaessa.  

Osa iltapäivätoiminnasta on toteutettu Porin kaupungin omana toimintana. Omaa toimintaa lisäämällä saadaan mahdollisuuksia kokeilla sivistystoimialan henkilöstön aiempaa joustavampaa käyttämistä toimialan palveluissa, joskin järjestely saattaa tarkoittaa oman vakituisen henkilöstön määrän lisääntymistä ja sen kustannusvaikutuksiin liittyy epävarmuustekijöitä.    

Iltapäivätoiminta lukuvuosina 2019-2022 toteutettaisiin seuraavasti:  

 • Meri-Porin palvelualueella (Meri-Porin yhtenäiskoulu, Enäjärven koulu, Kyläsaaren koulu ja Reposaaren koulu), Ahlaisten palvelualueella (Ahlaisten koulu), Noormarkun palvelualueella (Kankaan, Söörmarkun ja Noormarkun yhtenäiskoulu) sekä Lavian palvelualueella (Lavian yhtenäiskoulu) iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana.  
 • Herttuan koulun iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana ja sen lisäksi koululla järjestetään perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa. Herttuan iltapäivätoiminnan henkilöstöä käytetään myös koko kaupunkia palvelevan ns. kesäiltistoiminnan toteuttamisessa.  
 • Koivulan koulun osalta aamu- ja iltapäivätoiminta hoidetaan omana toimintana. 
 • Yksityisissä kouluissa (Björneborgs Svenska Samskola, Porin Kristillinen koulu ja Steiner koulu) iltapäivätoiminta järjestetään avustusperiaatteella.  
 • Muiden kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hankinnan osalta järjestetään kilpailutus, jonka myötä hankintasopimukset tehdään lukuvuosiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 edellyttäen kuitenkin valtionosuuden saamista kunnalle, jonka Opetusministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1137/2003).  

Sivistystoimiala on päivittänyt Porin kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma 2017 -asiakirjaa. Täsmennyksiä on tehty vakuutusturvaan, tulkkauspalveluiden käyttämiseen ja ohjaajien perehdyttämiseen sekä täydennyskoulutukseen liittyen. Lisäksi iltapäivätoiminnassa käytetään Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 -julkaisua. Molemmat asiakirjat ovat tämän esityksen liitteenä olevan Tarjouspyyntö koululaisten iltapäivätoiminnasta -asiakirjan liitteinä.   

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa päivittänyt tarjouspyyntöasiakirjat perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankkimiseen liittyen. Asiakirjan laadinnassa on huomioitu markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. Edelliseen tarjouspyyntöön kuuluneesta vapaamuotoisesta palvelukuvauksesta ja siihen liittyneestä laatuvertailusta on luovuttu. Uudessa tarjouspyyntöasiakirjassa laatuvaatimuksia on tiukennettu ja palveluntarjoajien tulee täyttää nämä vaatimukset päästäkseen mukaan tarjousvertailuun. Mikäli asetetut laatuvaatimukset täyttyvät, ratkaisee valinnan palveluntarjoajan esittämä hinta.  

Sivistyslautakunnan hyväksyttyä hankinta-asiakirjat, tarjouspyyntö julkaistaan Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta mahdollisimman pian. Tarjouspyyntöön liittyvä tiedotustilaisuus pidetään 16. huhtikuuta. Tarjousajan päätyttyä suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten vertailu. Sivistyslautakunta päättää tarjousvertailun pohjalta tarjousten hyväksymisestä. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään samansisältöiset kirjalliset sopimukset tarjouspyynnön ja hyväksyttyjen tarjousten pohjalta.  

Iltapäivätoiminnan hankinnan eteneminen edellä kuvatulla tavalla on tärkeää, jotta lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen toiminta saadaan käyntiin laadukkaasti ja lasten sekä perheiden edun mukaisesti.  Hankinta-asiakirjoista on pyydetty oikeudellisen asiantuntijan lausunto asianajaja Marja-Liisa Järviseltä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää iltapäivätoiminnan hankinnasta edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti ja hyväksyy iltapäivätoiminnan hankinta-asiakirjat sekä valtuuttaa toimialajohtaja Esa Kohtamäen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia hankinta-asikirjoihin.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti äänin 7 - 5, että kilpailutukseen otetaan mukaan Meri-Porin yhtenäiskoulun, Noormarkun yhtenäiskoulun, Enäjärven koulun sekä Kyläsaaren koulun iltapäivätoiminta. Muutoin toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Pirjo Mäki poistui klo 18.31 jääviyden johdosta (yhteisöjäävi) ja hänen tilalleen saapui Johanna Rantanen.

Juha Joutsenlahti esitti, että kilpailutukseen otetaan mukaan Meri-Porin yhtenäiskoulun, Noormarkun yhtenäiskoulun, Enäjärven koulun sekä Kyläsaaren koulun iltapäivätoiminta. Henna Kyhä kannatti esitystä.

Suoritettiin äänestys.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 42%

  Marja Ruohonen, Johanna Rantanen, Sinikka Alenius, Martti Lundén, Jaakko Jäntti

 • Ei 7 kpl 58%

  Henna Kyhä, Laura Pullinen, Marianne Ostamo, Ismo Läntinen, Juha Joutsenlahti, Aila Korkeaoja, Antti Pekola

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen 9.4.2019 käsitellessään perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutusta, että kilpailutettavaksi otetaan myös neljän sellaisen koulun iltapäivätoiminta, joita ei ollut toimialajohtajan päätösesityksessä.

Kaupunginjohtaja päätti 11.4.2019 kuntalain 92 §:n perusteella ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 9.4.2019 § 78 perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailuttamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska sivistyslautakunnalle ei ennen päätöksentekoa ollut esitelty toimialalla suoritetun varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin tuloksia ja niiden vaikutusta esittelijän päätösehdotukseen asiassa, jolloin sivistyslautakunnan päätös oli tehty puutteellisen selvityksen ja esittelyn pohjalta. Edelleen kaupunginjohtaja päätti, että asia viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 26.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n perusteella ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 9.4.2019 §78 perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutuksesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kumota kyseisen sivistyslautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lausunnon pyytämiseksi sivistystoimen toimialajohtajalta 2.5.2019 mennessä varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin tuloksista ja niiden vaikutuksista päätösehdotukseen asiassa 9.4.2019 §78. Asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 13.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan 211 ”Länsi-Suomen Voima Oy:n yhtiökokous”.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Ismo Läntinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yleislausekejäävi) ja Ismo Läntinen (yleislausekejäävi) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti 9.4.2019 iltapäivätoiminnan hankinnasta toimialajohtajan esittelemien perusteiden mukaisesti ja hyväksyi iltapäivätoimintaa koskevat hankinta-asiakirjat sekä päätti, että kilpailutukseen otetaan mukaan neljän sellaisen koulun iltapäivätoiminta, joita ei ollut toimialajohtajan esityksessä.

Kaupunginjohtaja päätti 11.4.2019 kuntalain 92 §:n perusteella ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 9.4.2019 § 78 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska sivistyslautakunnan päätös oli tehty puutteellisen esittelyn pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti 26.4.2019 kuntalain 92 §:n perusteella ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 9.4.2019 § 78 perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutuksesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kumota kyseisen sivistyslautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lausunnon pyytämiseksi sivistystoimen toimialajohtajalta 2.5.2019 mennessä varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin tuloksista ja niiden vaikutuksista päätösehdotukseen asiassa 9.4.2019 § 78. Asia päätettiin tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi 13.5.2019.

Sivistystoimialan toimialajohtaja on antanut pyydetyn lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää iltapäivätoiminnan hankinnasta sivistyslautakunnan esittelyssä 9.4.2019  esitettyjen perusteiden mukaisesti, hyväksyy iltapäivätoiminnan kilpailutusta koskevat hankinta-asiakirjat sekä valtuuttaa sivistystoimialan toimialajohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia hankinta-asiakirjoihin. Kaupunginhallitus toteaa täsmennyksenä, että Meri-Porin yhtenäiskoulun, Noormarkun yhtenäiskoulun, Enäjärven koulun sekä Kyläsaaren koulun iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti iltapäivätoiminnan hankinnasta sivistyslautakunnan esittelyssä 9.4.2019  esitettyjen perusteiden mukaisesti, hyväksyi iltapäivätoiminnan kilpailutusta koskevat hankinta-asiakirjat sekä valtuutti sivistystoimialan toimialajohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia hankinta-asiakirjoihin. Kaupunginhallitus toteaa täsmennyksenä, että Meri-Porin yhtenäiskoulun, Noormarkun yhtenäiskoulun, Enäjärven koulun sekä Kyläsaaren koulun iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana, sillä edellytyksellä, että järjestely pyritään hoitamaan jo olemassa olevilla henkilöresursseilla. Kaupunginhallitus edellyttää erillistä selvitystä henkilöstöresurssin riittävyydestä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yleislausekejäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa ja pöytäkirjantarkastajana Erno Välimäki.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 15:51-15:57.

 

 

Valmistelija

 • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutuksesta kokouksessaan 9.4.2019 § 78. Kaupunginhallitus käytti asiassa otto-oikeuttaan ja päätti asiasta kokouksessaan 26.4.2019 § 206. Tämän jälkeen tarjouspyyntö julkaistiin Porin kaupungin hankintapalveluiden toimesta HILMAssa sekä Tarjouspalvelu.fi:ssä. Hankinnasta järjestettiin yleinen info-tilaisuus 21.5.2019 kello 8.00 Sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikössä. Lisäksi tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä, joihin on vastattu kirjallisesti.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutus lukuvuosille 2019–2022 päättyi 3.6.2019 kello 12.00. Tarjoukset avattiin 3.6.2019 klo 12.05. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Pilke päiväkodit Oy, Touhula varhaiskasvatus Oy ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry Satakunnan Piiri ry. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tämän jälkeen suoritettiin tarjouspyynnön mukainen pisteytys ja tarjousten vertailu. Hankintapalvelut pisteytti tarjoukset koulukohtaisesti niin, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan. Pisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan toimittajaksi. Valinnat tehdään koulukohtaisesti. Tarjouksista hyväksytään siis kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset koulukohtaisesti.

Tarjousvertailut tulevat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto tarjousvertailuista. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjousten hintavertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat ja siten eniten pisteitä saaneet tarjoukset koulukohtaisesti ovat:

Cygnaeuksen koulu  4 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Kalaholman koulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Käppärän koulu 3 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Ruosniemen koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Toejoen koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Tuorsniemen koulu 1 ryhmä   TUL Satakunnan piiri ry
Uudenkoiviston koulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Vähärauman koulu 3 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Väinölän koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Itä-Porin yhtenäiskoulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Kaarisillan yhtenäiskoulu   2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy

 

Iltapäivätoiminnan hankinnasta päättäminen 4.6.2019 on välttämätöntä tiukan aikataulun vuoksi. Iltapäivätoiminta tulee käynnistää lukuvuoden 2019-2020 koulutyön alkaessa 8.8.2019. Mikäli päätös hankinnasta saadaan tehtyä 4.6. on toiminnan aloittaminen 8.8. vielä mahdollista. Jos päätökset venyvät, ei toiminnan aloittaminen elokuussa enää onnistu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että perusopetuksen iltapäivätoiminta lukuvuosille 2019-2022 hankitaan seuraavasti:

Cygnaeuksen koulu  4 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Kalaholman koulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Käppärän koulu 3 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Ruosniemen koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Toejoen koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Tuorsniemen koulu 1 ryhmä   TUL Satakunnan piiri ry
Uudenkoiviston koulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Vähärauman koulu 3 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Väinölän koulu 2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy
Itä-Porin yhtenäiskoulu 2 ryhmää   TUL Satakunnan piiri ry
Kaarisillan yhtenäiskoulu   2 ryhmää   Pilke päiväkodit Oy

 

Hankinnasta tehdään hankintasopimus valitun palveluntuottajan ja Porin kaupungin sivistystoimialan kesken. Sivistyslautakunta valtuuttaa opetusyksikön päällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Sivistyslautakunta valtuuttaa opetusyksikön päällikön sopimaan koulukohtaisesti valitun palveluntuottajan kanssa mahdollisista lisälapsista tai -ryhmistä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

 • Pirjo Mäki (yhteisöjäävi)

Kokouskäsittely

Pirjo Mäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi jääviyden johdosta. Hänen sijalleen kokoukseen saapui Johanna Rantanen.

Tiedoksi

Pilke päiväkodit Oy, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry Satakunnan Piiri ry, Touhula varhaiskasvatus Oy, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan Porin kaupungin kirjaamolle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite      Yrjönkatu 6 B 2. krs.
Puhelin             (02) 623 4470
Faksi                (02) 634 9417
Sähköposti        kirjaamo@pori.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II   Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1)     yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2)     sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3)     sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet