Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Porin taidekoulun lukukausimaksujen korottaminen

PRIDno-2019-2839

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin taidekoulun on tarve korottaa lukukausimaksuja. Edellisen kerran maksuja korotettiin 1.1.2018. Taidekoulu perii lukukausimaksun kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudelta. 

Kurssi- ja lukukausimaksujen korotuksilla katetaan nousseita palkka- ja muita kustannuksia, jotta annettava opetustuntimäärä voidaan pitää edellisten vuosien tasolla. Lukukausimaksujen korotus lisäisi tuloja noin 4000 euroa syyslukukaudella 2019. Vuonna 2020 korotuksen vaikutus olisi noin 8000 euroa (kevät- ja syyslukukausi).

Esitys lukukausimaksuista 1.8.2019 alkaen (aikaisempi hinta suluissa):

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

  • varhaisiänopetus, 60 min / vk 80 € (75 €)
  • perusopetusryhmät, 2x45 min / vk 95 € (85 €)
  • perus- ja työpajaopinnot, 3x45 min / vk 110 € (100 €)

Työskentelymateriaalit sisältyvät lasten ja nuorten lukukausimaksuun.  

Aikuisten taiteen perusopetus

  • perusopetusryhmät (1.-2. vsk) ja työpaja (3. vsk), n. 8x45 min /vk 270 € (260 €)
  • päättötyöpaja (4. vsk), n. 5x45 min/ vk 195 € (185 €)
  • päättötyön arviointimaksu 50 € (50 €)

Lisäksi koulu voi periä aikuisilta materiaalimaksun, jonka suuruus ilmoitetaan kurssin alussa. Maksu vaihtelee kursseittain 0-40 € välillä. Tavanomaiset taidevälineet tulee aikuisopiskelijan hankkia itse. Lisäksi päättötyöntekijöiltä (4. vsk) kerätään päättötyönäyttelyn tilavuokrasta osuus, jonka suuruus on enintään 50 euroa/ henkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn mukaan Porin taidekoulun lasten ja nuorten sekä aikuisten lukukausimaksujen korotukset 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Taidekoulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi