Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Varhaiskasvatuksen palvelut Reposaaressa 1.8.2019 alkaen

PRIDno-2019-1170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on tehnyt 26.2.2019 § 30 päätöksen Reposaaren varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ajalle 1.3.-30.6.2019. Päätöksen mukaan ostopalvelusopimusta varhaiskasvatuksen palveluista on jatkettu Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry:n kanssa 30.6.2019 saakka. Perusteluna on ollut mm. se, että asialla on ollut liityntä päätöksentekoa odottavan palveluverkkoselvityksen kanssa ja on  perusteltua odottaa päätöstä ennenkuin päätös varhaiskasvatuspalveluista Reposaaressa tehdään. KH on käsitellyt palveluverkkoasiaa 4.3.2019 ja palautti asian jatkovalmisteluun. Palveluverkkoasiaa käsitellään seuraavaksi KH:ssa 6. toukokuuta. Koska palveluverkkopäätös viivästyy alkuperäisestä aikataulusta, on päätös Reposaaren varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä tehtävä koskien syksyä 2019. Tämä on tärkeää toiminnan järjestelyjen kannalta. Myös huoltajien ja vanhempien on hyvä saada tieto palvelun järjestämistavasta. 

Ostopalvelusopimusta ei voida jatkaa suorahankintana hankintalain 40 §:n perusteella kesäkuun jälkeen. Varhaiskasvatusyksikkö on valmis järjestämään toiminnan kaupungin omana toimintana. Varhaiskasvatuyksikkö on yhdessä teknisen toimialan kanssa kartoittanut toimintaan soveltuvia tiloja. Soveltuvaksi vaihtoehdoksi on todettu siirrettävien parakkitilojen hankinta ns. puukorttelin pihaan. Reposaaren päiväkodille on perustettava oma perusyksikkönsä ja kustannuspaikkansa kaupungin organisaatioon ja taloushallinnon järjestelmiin.

Reposaaressa on 2/2019 ollut varhaiskasvatuksen palveluissa 19 lasta, joista viisi on tulevia esioppilaita.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää seuraavaa:

1. Reposaaren varhaiskasvatuspalvelut järjestetään 1.8.2019 alkaen kaupungin omana toimintana.

2. Pyytää teknistä toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin soveltuvien tilojen hankintaan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi Reposaaressa 

3. Perustaa Reposaaren päiväkodin perusyksikön ja kustannuspaikan.

Kokouskäsittely

Esitttelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Reposaaren päiväkotia pitää yllä Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry. Päiväkoti on toiminut palvelusetelipäiväkotina ja tällä hetkellä palvelut tuotetaan ostopalvelusopimukseen perustuen 30.6.2019 asti. 

Varhaiskasvatuksen palvelut tuotetaan 1.7.2019 alkaen Reposaaressa Porin kaupungin omana toimintana. Henkilöstö siirtyy Porin kaupungin palvelukseen ja henkilöstön palvelussuhteen ehdoista on laadittu sopimus, jossa osapuolina ovat Porin kaupunki, henkilöstöjärjestöt sekä Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry.

Rakennus on yhdistyksen omistuksessa. Rakennuksen osalta on päästy yhteisymmärrykseen menettelystä, että yhdistys antaa rakennuksen 1.7.2019-31.3.2020 väliseksi ajaksi Porin kaupungin käyttöön käyttökustannuksia vastaan. Yhdistyksen tarkoitus on luovuttaa rakennus Porin kaupungille 1.4.2020 alkaen.

Reposaaren päiväkodin toiminnan tullessa kaupungille edellyttää se sivistystoimialan toimintasääntöön muutosta, siltä osin, että varhaiskasvatusyksikön perusyksiköihin lisätään Reposaaren päiväkoti.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivivtyslautakunta päättää, että sivitystystoimialan toimintasääntöön lisätään 1.7.2019 alkaen varhaiskasvatusyksikön perusyksiköihin Reposaaren päiväkoti. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Reposaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry., Sarastia Oy, talouspäällikkö Martti Kujanpää, tekninen toimiala Mikko Viitala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi