Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Virantoimitusvelvollisuuden muutos

PRIDno-2019-2365

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan päätöksellä 20.11.2018 182§ on päätetty muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta 1.1.-31.7.2019 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.5.2019 on päätetty Reposaaren koulun osalta, että koulun toiminta jatkuu vuosiluokkien 1-6 kouluna Reposaaressa. 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37§ mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Koska lukuvuoden 2019-2020 suunnitteleminen on jo pitkällä, on Reposaaren koulun osalta tarkoituksenmukaista jatkaa rehtorin tehtävien hoitamista Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin toimesta. Hän on antanut suostumuksensa järjestelylle. 

Opetusyksikössä valmistellaan lukuvuoden 2019-2020 aikana asiaa niin, että Reposaaren koulun pysyvä rehtorijärjestely astuu voimaan lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2019-31.7.2020 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Reposaaren koulu/Toni Ranne, sivistystoimiala/Niina Karinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi