Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet (kuljetussääntö) 1.1.2022 alkaen

PRIDno-2021-5170

Valmistelija

  • Kai Leppimäki, kai.leppimaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot (kuljetussääntö), joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulukuljetuksen. Nykyinen kuljetussääntö on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen (hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 19.11.2019 § 244).

Uuteen kuljetussääntöön ei tehdä muutoksia kuljetusetujen myöntämisperusteisiin. Joitakin kohtia avataan ja perusteellaan paremmin, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettäviä. Päivitetään Myötätuulen (aik. Herttua ja Kallela) koulun nimi ja korjataan esiopetuksen bussikorttia vastaavan avustuksen korvauksen määrä vastaamaan nykyistä hinnastoa kaikille avoimessa joukkoliikenteessä. Lisäksi korjataan maininta erikoisluokista kohdassa toissijainen koulu painotettuun opetukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy uudet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi