Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Muutos Enäjärven ja Meri-Porin lähikoulualueisiin

PRIDno-2021-5414

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28, 16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204), jolloin vuosiluokkien 1–6 oppilaille on osoitettu perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu kotiosoitteen perusteella. Lähikouluja määriteltäessä on otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1. luokkalaisten määrät ja tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee ensimmäisellä luokalla olla sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole välttämättä oppilasta fyysisesti lähinnä olevin koulu. 

Meri-Porin palvelualueella toimii neljä koulua: Reposaaren koulu (vuosiluokat 1–6), Enäjärven koulu (vuosiluokat 1–6), Kyläsaaren koulu (vuosiluokat 1–6) ja Meri-Porin yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1–9). Palveluverkkoselvityksen (2018) mukaan kaikki alueen koulut jatkavat toimintaansa. Alueen oppilasmäärät laskevat paljon lähivuosina ja tulevien 1. luokkalaisten määrät vaihtelevat jonkin verran kouluittain. Koulutulokkaiden määristä riippuen eri kouluihin - Reposaaren koulun lukuunottamatta - näyttää syntyvän 1- 2 uutta ensimmäistä luokkaa. 

Ennakoinnin ja opetuksen resursoinnin vuoksi olisi tarpeen määritellä alueen koulujen oppilaaksiotto siten, että Enäjärven ja Kyläsaaren kouluissa aloittaisi aina yksi ensimmäinen luokka tai 1.-2. luokan oppilaista koostuva yhdysluokka ja Meri-Porin yhtenäiskoulussa kaksi ensimmäistä luokkaa. Tällöin koulujen oppilaaksiottoa/ensimmäisten luokkien sisäänottoa säätelemällä Meri-Porin yhtenäiskoulu voisi jatkaa toimintaansa ns. 2-sarjaisena kouluna ja Kyläsaaren sekä Enäjärven koulut 1-sarjaisina kouluina. Reposaaren koulun lähikoulualueen lapset käyvät koulua jatkossakin Reposaaren koulussa yhdysluokalla. 

Meri-Porin palvelualueen lasten ja nuorten sekä Meri-Porin yhtenäiskoulun toiminnan kannalta on tärkeää, että Meri-Porin yhtenäiskoulussa on riittävästi oppilaita jokaisella luokka-asteella. Meri-Porin yhtenäiskoulu on peruskorjattu vuonna 2015 yhtenäiskoulun tarpeisiin. Meri-Porin yhtenäiskoulussa on kattavat opetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelut. Koulussa on seitsemän erityisopettajaa ja viisi erityisopetuksen pienryhmää. Lisäksi koulussa on joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Koululla on myös perusturvan perhetyöntekijä ja koulunuorisotyöntekijä sekä IceHearts-toimintaa. Samoin oppilashuollon henkilöstö on paikalla Meri-Porin yhtenäiskoulussa useampana päivänä kuin muilla alueen kouluilla. Isossa koulussa on myös opettajia enemmän sekä ala- että yläkoulussa, samoin koulunkäyntiohjaajia on useita. Koulun säilyminen ns. 2-sarjaisena on tärkeää myös erityisen tuen pienryhmien toiminnan kannalta. Tällöin pienryhmien oppilaiden integrointi yleisopetuksen luokkiin on helpompaa ja kokeilujaksoja molempiin suuntiin on helpompi toteuttaa. Monipuolinen opetuksen ja muiden palvelujen tarjonta tukee erityisesti sitä, että Meri-Porin alueen oppilaat voivat käydä koulua lähikouluissaan. Koulun välittömässä läheisyydessä toimii myös päiväkoti, hammashoitola, uimahalli ja kirjasto. Yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat monipuoliset palvelut lisäävät myös Meri-Porin alueen veto- ja pitovoimaa. 

Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2022-2023 Meri-Porin koulussa aloittaisi ensimmäisellä luokalla 25 oppilasta, Enäjärven koulussa 32 oppilasta ja Kyläsaaren koulussa 23 oppilasta. Tämän perusteella Enäjärven kouluun syntyisi kaksi ensimmäistä luokkaa ja Meri-Porin yhtenäiskouluun sekä Kyläsaaren kouluihin yksi ensimmäinen luokka/koulu. Koko Meri-Porin alueen oppilasmääräennuste on esityslistan liitteenä.

Edellä kerrotuista syistä johtuen Enäjärven koulun ja Meri-Porin yhtenäiskoulun välistä lähikoulualueen (=koulupiirin) rajaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että Meri-Porin yhtenäiskouluun saadaan muodostettua lukuvuonna 2022-2023 kaksi ensimmäistä luokkaa ja Enäjärven kouluun yksi ensimmäinen luokka. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 10 koulutulokkaan lähikoulu muutettaisiin tämän esityksen mukaisesti Enäjärven koulusta Meri-Porin yhtenäiskouluksi. Heidän koulumatkansa pitenee nykyisestä, mutta säilyy edelleen alle kolmessa kilometrissä. Enäjärven eteläpuolella asuvat lapset menevät jatkossa Meri-Porin yhtenäiskouluun, jolloin he pääsevät kulkemaan kouluun turvallisemmin ylittämättä tasoristeystä. 

Tämän ehdotuksen mukaan Meri-Porin yhtenäiskoulun lähikoulualueeseen siirretään Enäjärven koulun lähikoulualueelta rautatien ja 2-tien välinen alue. Lisäksi Meri-Porin koulun lähikoulualueeseen siirretään alue, joka jää Koivutien vasemmalle puolelle. Pihlavantien pohjoispuolella Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Enäjärven koulun lähikoulualueen raja menee siten, että Mestarintie, Maalarintie ja Tiilenkantajantie siirretään Meri-Porin yhtenäiskoulun lähikoulualueelle. Muutosesitys on kuvattu liitteessä 2.  

Lähikoulualueiden muutokset astuvat voimaan tammikuun kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja oppilaat siirtyvät niiden mukaisesti ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2022-2023. Muutos koskee myös alueelle muuttavia oppilaita välittömästi ja ainakin lukuvuoden 2022-2023 ajan. Koska oppilasmäärä laskee koko Meri-Porin alueella rajusti, lähikoulualuetta tarkastellaan uudelleen syksyllä 2022. Enäjärven koulussa jo opiskelunsa aloittaneita oppilaita muutos ei koske. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä oppilaat voivat edelleen hakea toissijaiseen kouluun ja mikäli siellä on tilaa, tulla valituksi. Liitteessä 2 on kuvattu nykyinen raja ja tämän esityksen mukainen uusi raja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutoksen Enäjärven koulun ja Meri-Porin yhtenäiskoulun väliseen lähikoulualueen rajaan liitteen 1 mukaisesti. Muutos tulee voimaan heti ja se koskee lukuvuodesta 2022-2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia sekä muualta muuttavia oppilaita. Lähikoulualueen rajaa tarkastellaan uudelleen syksyn 2022 aikana lukuvuoden 2023-2024 oppilaaksiottoa varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Enäjärven koulu, Meri-Porin koulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi