Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Muutos Käppärän ja Vähärauman lähikoulualueisiin

PRIDno-2021-5415

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28, 16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204), jolloin vuosiluokkien 1–6 oppilaille on osoitettu perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu kotiosoitteen perusteella. Lähikouluja määriteltäessä on otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1. luokkalaisten määrät ja tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee ensimmäisellä luokalla olla sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole välttämättä oppilasta fyysisesti lähinnä olevin koulu. 

Länsi-Porin palvelualueella toimii kolme alakoulua: Käppärän koulu (vuosiluokat 1–6), Tuorsniemen koulu (vuosiluokat 1–6) ja Vähärauman koulu (vuosiluokat 1–6). Vähärauman koulu siirtyy uusiin tiloihin syksyllä 2022, kun 600 oppilaan uudisrakennus valmistuu. Uuteen Vähärauman kouluun mahtuu tällöin vähintään neljä luokkaa/opetusryhmää kullekin luokka-asteelle, jolloin koulu on ns. 4-5 -sarjainen. Tuorsniemen koulu voi olla luokkatilojen määrän perusteella ainoastaan 1-sarjainen ja Käppärän koulu 3-sarjainen. 

Oppilasmääriltään suurina kouluina Vähärauman ja Käppärän koulun 1. luokkalaisten määriä on hankala ennustaa, koska suuresta joukosta löytyy aina todennäköisemmin yksityisiin kouluihin, englanninkieliseen opetukseen ja erityiskouluihin tai erityisen tuen pienryhmiin siirtyviä ekaluokkalaisia. Oppilasennusteiden mukaan Käppärän kouluun olisi kuitenkin lukuvuonna 2022 - 2023 tulossa 78 ekaluokkalaista, joka ei mahdu kolmeen opetusryhmään ensimmäisten luokkien maksimikoon ollessa 25 oppilasta. Vähärauman kouluun tulee ennusteen mukaan 90 ekaluokkalaista ja neljä ensimmäistä luokkaa. Länsi-Porin palvelualueen oppilasmääräennuste on liitteessä 1.

Käppärän koulun tilanahtauden vuoksi olisi tarpeen määritellä alueen koulujen ensimmäisten luokkien oppilaaksiotto siten, että Käppärän koulussa aloittaisi lukuvuonna 2022-2023 vain kolme ensimmäistä luokkaa ja Vähäraumalla 4 - 5. Tämän vuoksi näiden kahden koulun välisiä lähikoulualueiden rajoja on muokattava ja Käppärän koulun lähikoulualueiden lapsia on siirrettävä Vähärauman koulun lähikoulualueelle. 

Käppärän koulun ja Vähärauman koulun välistä lähikoulualueen (=koulupiirin) rajaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että Käppärän koulun koulutulokkaiden määrä vähenee noin kymmenellä oppilaalla. Tällöin kouluun saadaan muodostettua lukuvuonna 2022-2023 kolme ensimmäistä luokkaa. Tämän rajamuutoksen myötä oppilaiden koulumatkat eivät pitene ja ne säilyvät alle kolmessa kilometrissä. Paratiisimäen alueelta on myös paremmat kulkuyhteydet Vähärauman kuin Käppärän kouluun. Vähärauman koulun lähikoulualueeseen siirretään Liinaharjantien ns. eteläpuoli esityslistan liitteenä olevan kuvan mukaisesti. Vähärauman kouluun jäävät Kaurapellontiellä asuvat koulutulokkaat. Yläruukintien varrella asuvat koulutulokkaat menevät Käppärän kouluun. 

Lähikoulualueiden muutokset astuvat voimaan jo tammikuun kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja oppilaat siirtyvät niiden mukaisesti ensimmäiselle luokalle lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen. Muutos koskee lukuvuodesta 2022-2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia sekä muualta muuttavia oppilaita. Käppärän koulussa jo opiskelunsa aloittaneita oppilaita se ei koske. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä oppilaat voivat edelleen hakea toissijaiseen kouluun ja mikäli siellä on tilaa, tulla valituksi. Lähikoulualueen rajaa tarkastellaan uudelleen syksyn 2022 aikana, kun valmistellaan lukuvuoden 2023 - 2024 oppilaaksiottoa. Liitteessä 2 on kuvattu nykyinen raja ja tämän esityksen mukainen uusi raja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutoksen Vähärauman ja Käppärän koulujen väliseen lähikoulualueen rajaan. Muutos tulee voimaan heti ja se koskee lukuvuodesta 2022-2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia sekä muualta muuttavia oppilaita. Käppärän koulussa jo opiskelunsa aloittaneita oppilaita se ei koske.Lähikoulualueen rajaa tarkastellaan uudelleen syksyn 2022 aikana, kun valmistellaan lukuvuoden 2023 - 2024 oppilaaksiottoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Käppärän koulu, Vähärauman koulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi