Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

PRIDno-2021-5627

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 1.11.2021 § 765 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran, I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon koulu (PORI 03-125-21) täyttämiseksi 1.8.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 26.10.-9.11.2021 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu" liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 24.11.2021.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan. Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.

Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa oleva Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virka jätetään täyttämättä, johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään soveltuvia tai soveltuva hakija on valittu toiseen virkaan. Viran I sijoituspaikka on Porin suomalaisen yhteislyseon koulu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakijat, HR-yksikkö/Eija Koskela, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.