Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Perusopetuksen yleisopetuksen 1. luokkien oppilaaksiotto lukuvuonna 2022-2023

PRIDno-2021-5230

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28, 16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204). Lähikouluja määriteltäessä on otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1. luokkalaisten määrät ja tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee ensimmäisellä luokalla olla sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole välttämättä oppilasta fyysisesti lähinnä olevin koulu. 

Sivityslautakunta on hyväksynyt (29.09.2020 § 218) vuoden 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyen, että  lähikoulualueet määritellään siten, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu. Tämän mukaan opetusyksikön päälliköllä on oikeus määritellä oppilaan lähikoulu muuksi kuin se koulupiirien mukaan olisi, mikäli se on opetusryhmien järkevän muodostamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Näissä tilanteissa oppilaan koulumatkan turvallisuudesta tulee huolehtia ja samoin opetus tulee voida järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mahdollinen lähikoulupaikan uudelleen määrittely tehdään yhteistyössä alueen koulujen rehtoreiden kanssa. Tätä uutta oppilaaksiottomallia on valmisteltu, mutta se voidaan ottaa käyttöön vasta vuoden päästä. 

Tuleva koulutulokkaiden oppilaaksiotto lukuvuodelle 2022 - 2023 tehdään vielä nykyisin käytössä olevalla oppilaaksiotttomallilla ja nojautuen nykyisiin lähikoulualueisiin/koulupiireihin. Tällöin koulutulokkaat eli lukuvuonna 2022-2023 ensimmäisellä luokalla aloittavat oppilaat sijoitetaan edellä mainittujen lähikoulualueiden mukaisiin lähikouluihin. Lähikoulualueisiin on tehty muutamia muutoksia, jotta 1-luokkalaiset saadaan järkevästi sijoitettua niiden mukaisiin lähikouluihinsa.

Koulukohtaiset 1-luokkalaisten maksimioppilasmäärät määritellään oppilasennusteen perusteella. Oppilasennusteessa otetaan huomioon lähikoulualueen/koulupiirin oppilasmäärä, josta vähennetään kymmenen prosenttia. Tämä määrä menee Porin kaupungin erityiskouluihin ja yksityisiin kouluihin. Ensimmäiselle luokan laskennalliseksi maksimikooksi määritellään 25 oppilasta/luokka. Luokkien määrässä otetaan huomioon lähikoulualueen oppilasmääräennuste. Pienryhmien oppilaaksiotto määritellään erikseen pienryhmittäin. Oppilas voi hakea myös muuhun kuin hänelle osoitettuun omaan lähikouluunsa, mikäli tässä toissijaisessa koulussa on tilaa. Toissijaisen hakijoiden osalta määritellään että 1. luokan oppilasmäärä on täynnä, kun se on 23 oppilasta. Tällöin toissijaiseen kouluun voi päästä, kun 1. luokalle on ilmoittautunut oman lähikoulualueen oppilaita alle 23. 

Opetukseen otettavan ikäluokan koko on 774 oppilasta. Yhteensä alakoulujen ennusteen mukainen oppilasmäärä on yleisopetuksen kouluissa 698 eli 76 oppilaan arvioidaan siirtyvän joko erityiskouluihin, yksityisiin  kouluihin tai saavan lykkäystä koulun aloitukseen. Lisäksi Cygnaeuksen koulun kaksi-/englanninkielisten luokkien sisäänotto on yksi opetusryhmä, jonka kooksi määritellään opetuksen luonne ja oppilaiden erilaiset kielitaustat huomioiden maksimissaan 19 oppilasta.

Kouluihin otettavien 1. luokkalaisten enimmäismäärä määräytyy edellä esitetyn maksimimäärän mukaisesti ja se on esitetty liitteessä. Näillä ennusteen mukaisilla oppilasmäärillä oppilaat mahtuvat omiin lähikouluihinsa. Lisäksi moneen kouluun mahtuu toissijaisia hakijoita. Mikäli toissijaisia hakijoita on ensimmäiselle luokalle enemmän kuin kyseiseen kouluun voidaan ottaa, käytetään ensisijaisena valintaperusteena oppilaan kotikuntaa, jonka tulee olla Pori ja seuraavaksi tarkastellaan, onko koulun ylemmillä vuosiluokilla oppilaan sisaruksia. Mikäli tämän jälkeen on tilaa toissijaisille hakijoille, valintaperusteena käytetään porilaisten oppilaiden kohdalla arvontaa. Mahdolliset loput oppilaspaikat voidaan arpoa ulkopaikkakuntalaisten kesken. 

Rehtori voi poiketa liitteessä esitetystä opetusryhmäjärjestelyistä suuntaamalla koulun käytössä olevan opetusresurssin pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää ensimmäisten luokkien koulukohtaiset oppilasmäärät liitteen mukaisesti. Painavista syistä koulujen sisäänoton, luokkien määrän ja luokkakoon maksimioppilasmääristä voidaan poiketa opetusyksikön päällikön erillisellä päätöksellä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liitteessä mainitut koulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi