Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Sivistystoimiala, käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

PRIDno-2021-5409

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin.

Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. 

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu tavoite.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan määrärahoihin tehty seuraava muutos:

Lisätty 100 000 euroa kaikille suunnitelmavuosille. Opettajien kesäaikaista palkkausta muutetaan siten, että vakituisesti tai määräaikaisesti virkaan valitulle ja pätevälle opettajalle maksetaan palkkaa koko lukuvuoden ajan 1.8 -31.7. Muutos ei koske sijaiseksi valittuja.

Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2022 on -113.123.000 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö -7.057.984 euroa, Opetusyksikkö -63.258.173 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö -35.224.103 euroa, Kulttuuriyksikkö -7.837.219 euroa  sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö 254.479 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:

Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus

Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito, Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut, Museopalvelut

Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Ohjaamopalvelut

Irtaimen investointimääräraha vuonna 2022 on  -1.440.000 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvion toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Yksiköiden päälliköt, Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.