Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Sivistystoimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2022

PRIDno-2021-5654

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Sivistystoimialan laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2022 ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistystoimialan laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2022 esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy, tarkastustoimi, laskujen hyväksyjät

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.