Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Sivistystoimialan talousraportti lokakuu

PRIDno-2021-1269

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 80,5 (86,2 v. 2020). Koronatilanteen vaikutukset näkyvät maksutuotoissa. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset olivat täysin suljettuina osan vuodesta ja pääsymaksuja jäi merkittävästi kertymättä. Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on merkittävä toimialan tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on noussut, mutta ei kuitenkaan vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja kurssimaksuien osalta jäädään myös talousarviosta. Esimerkiksi kansalaisopiston kurssien ryhmäkokoja on pidetty koronan vuoksi pienempinä. Maksutuottoja on vähentänyt myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Tilojen käyttömaksut jäävät talousarviota alemmalle tasolle koronatilanteen aiheuttamien tilojen sulkujen ja käyttörajoitusten vuoksi.

Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 1,35 miljoonaa euroa. Tästä koronatilanteesta välittömästi aiheutuneet tuottojen menetykset ovat arviolta 1,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 83,6 (81,9 v. 2020). Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 5 %. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 2,8 %. Palkkoihin tuli huhtikuun alussa 1 prosentin yleiskorotus. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat myös varhaiskasvatuslain muutokset 1.8. alkaen. Henkilöstömitoituksista ei voi enää poiketa henkilöstön poissaolojen vuoksi. Tämä on aiheuttanut syksyn osalta vaikeuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksessa lasten määrää vastaavasti. 

Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska toiminnot ovat palautuneet pääosin normaalille tasolle. Lisäksi palveluliikelaitokselle on aiheutunut kevään etäopetusjaksolta lisäkustannuksia ateriapalveluiden osalta. Siivouspalvelua on jouduttu tehostamaan koronatilanteen vuoksi.  Myös työterveyshuollon menot ovat kasvaneet huomattavasti lähinnä henkilöstön koronatestausten vuoksi.

Aine- ja tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja.

Toimintakulut tulevat ylittymään arvion mukaan noin 1,25 miljoonaa euroa, josta koronatilanteesta aiheutuvat kulujen lisäykset ovat n. 0,5 miljoonaa euroa.

Toimintakate ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 83,9 (81,4 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 5,7 prosenttia. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöksiä ei vielä ollut. Talousarvio laadittiin myös siltä pohjalta, että koronatilanne ei vaikuta talouteen vuonna 2021. Lisäksi oppilashuollon resurssointia on lisätty vuoden 2021 aikana lainsäädännön edellyttämälle tasolle erillisellä päätöksellä.

Lokakuun taloustilanne ei ole muuttunut syyskuusta. Kaikki edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 2,6 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.