Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Ohjatun liikunnan ryhmien maksujen muutos

PRIDno-2019-2372

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikunta- ja nuorisoyksikön ohjatun liikunnan ryhmien maksujen maksaminen siirtyy myöhemmin vahvistettavan aikataulun mukaisesti Porin kaupungin verkkokauppaan (verkkokauppa.pori.fi). Muutoksen myötä verkkokauppaan on mahdollista syöttää ainoastaan yksi hinta per tuote, eikä kaksitasoiseen hinnoitteluun (porilaiset/muut) katsota olevan muutenkaan tarvetta.

Muutos koskee seuraavia liitteenä olevan hinnaston kohtia:

9. Kuntoliikunta

                             Uimakoulu:
                             - lasten uimakoulu, kevät tai syksy / 5 krt
                             - lasten uimakoulu, kevät tai syksy / 4 krt
                             - lasten uimakoulu, kesä / 10 krt
                             - aikuisten uimakoulu / 9 krt
                             - aikuisten uintitekniikkakurssi / 9 krt
                             - perheuimakoulu / 5 krt (aikuinen + 1-6 v lapsi)

10. Erityisliikunta

10.1. Eläkeläisten liikuntaryhmät

                             - 1 ryhmä / kausi
                             - 2 ryhmää / kausi
                             - 3 ryhmää / kausi
 
10.2. Erityisliikunnan liikuntaryhmät

                             - 1 ryhmä / kausi
                             - 2 ryhmää / kausi
                             - 3 ryhmää / kausi

Uimakoulu:
                             - lasten uimakoulu / 4 krt
                             - erityislasten ja nuorten uintikerho / 15 krt
                             - Sammakko-uintikerho

Vertailu v. 2018 lasten uimakoulumaksujen kertymästä:

uimakoulu 4 krt osallistujat uimakoulun hinta uimakoulumaksut yht.
porilaiset 94 20 € 1880 €
muut kuin porilaiset 1 40 € 40 €
uimakoulu 5 krt osallistujat uimakoulun hinta uimakoulumaksut yht.
porilaiset 1210 25 € 30250 €
muut kuin porilaiset 68 50 € 3400 €
uimakoulu 10 krt osallistujat uimakoulun hinta uimakoulumaksut yht.
porilaiset 41 45 € 1845 €
muut kuin porilaiset 2 90 € 180 €


 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää muuttaa liikunta- ja nuorisoyksikön ohjatun liikunnan ryhmien maksuja edellä lueteltujen ryhmien osalta niin, että jatkossa kullakin ryhmällä on ainoastaan yksi hinta, aiemmin hinnastossa ollut porilaisten osallistujien hinta. Maksujen taso säilytetään ennallaan.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Johanna Kuusisto, kirjanpito, uimahallit, maauimala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi