Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Opetussuunnitelmamuutos, Tanssikoulu Nojonen

PRIDno-2019-2143

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessa 8/2018 135§ hyväksynyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia. Tanssikoulu Nojosen osalta on hyväksytty tanssin yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmat.

Tanssikoulu Nojonen on päivittänyt opetussuunnitelmia Läntisen tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja [peitetty] antaman palautteen sekä toimintavuoden 2018 - 2019 aikana esiin nousseiden asioiden perusteella. Suunnitelmia on yksinkertaistettu ja niiden ymmärrettävyyttä on parannettu. Niissä on lisäksi huomioitu uuden omistajan tanssikoulun toimintaan tuomat muutokset. Opetussuunnitelmien kehittäminen on jatkuva prosessi, ja päivitykset suunnitelmiin on järkevä tehdä aina seuraavaa toimintavuotta ajatellen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Tanssikoulu Nojosen taiteen perusopetuksen päivitetyt opetussuunnitelmat käyttöönotettaviksi lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Tanssikoulu Nojonen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi