Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin tulokset

PRIDno-2019-1221

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin teettää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ulkoinen auditointi. Auditoinnin suorittaminen kilpailutettiin ja auditoinnin tekijäksi kilpailutuksen perusteella valikoitui Vertikal Oy. 

Vertikal Oy:n Simo Pokki on esitellyt auditoinnin tulokset Porin kaupunginhallitukselle  ja lisäksi tulokset on esitelty varhaiskasvatuksen esimiehille 7.3.2019.

Sivistystoimialalla on valmisteltu toimenpiteitä, joilla tuottavuutta varhaiskasvatuksessa parannetaan. Suunnitelluilla toimenpiteillä on erilaisia vaikutuksia henkilöstöön ja ennen käyttöönottoa ne käsitellään sivistystoimialan yhteistyötoimikunnassa 16.5.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään Vertikal Oy:n edustaja Simo Pokin esitys tiedoksi ja sivistyslautakunta antaa evästyksen asian valmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Simo Pokin esitys. Lautakunta päätti yksimielisesti, että toimialajohtaja valmistelee lautakunnalle toimenpide-ehdotukset auditoinnin pohjalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.