Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Koulujen liikuntatilojen vuokraaminen ja liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 1.7.2021 alkaen

PRIDno-2021-2702

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta vahvisti kokouksessaan 17.12.2019 § 267 Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnaston 1.2.2020 alkaen. Hinnastoa täsmennettiin sivistyslautakunnan kokouksessa 11.8.2020 §190 ja vahvistettu hinnasto on ollut voimassa 1.9.2020 alkaen. Koulujen tilojen osalta käytössä on erillinen, sivistyslautakunnan kokouksessaan 17.12.2019 § 266 vahvistama hinnoittelu. Lisäksi Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tilojen osalta sivistyslautakunta on päättänyt erikseen tilojen hinnoittelusta kokouksessaan 26.3.2019 § 42.

Koulujen liikuntatiloja on vuokrattu sekä suoraan koulusta (erillinen hinnoittelu) että sivistystoimialan tilavarauksesta käsin (liikunta- ja nuorisoyksikön hinnaston mukainen hinnoittelu). Liikuntatilojen vuokraamiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi siirrytään keskitettyyn tilojen vuokraamiseen niin, että liikuntatilojen varaaminen tapahtuu aina sivistystoimialan tilavarauksen kautta. Liikuntatilojen osalta siirrytään samalla noudattamaan kaikessa käytössä liikunta- ja nuorisoyksikön hinnaston mukaista hinnoittelua.

Koulu- ja opistotilojen muiden tilojen vuokraamisen sekä tilavuokrien osalta noudatetaan edelleen sivistyslautakunnan aiemmin vahvistamia käytäntöjä ja hintoja. Koulu- ja opistotilojen tällä hetkellä voimassa oleva hinnasto esityslistan liitteenä. Koulutilojen osalta esityslistan liitteenä päivitetty hinnasto, opistotilojen osalta hinnastoon ei tehdä muutoksia.

Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoa (esityslistan liitteenä liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 1.9.2020 alkaen) päivitetään 1.7.2021 alkaen seuraavin muutoksin:

- yleisohjeen ensimmäinen kappale:

Peruskoulut (alakoulut, yläkoulut, erityiskoulut), lukiot ja päiväkodit sekä Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy ja Palmgren-konservatorio voivat käyttää veloituksetta liikuntapaikkoja liikuntatuntien aikana (klo 8-15) opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiseen käyttöön. Vuoron voi varata enintään kaksi viikkoa eteenpäin varaushetkestä. Kun koulun liikuntatunti on siirretty muuhun ajankohtaan kuin normaali liikuntatunti, on siirretty liikuntatunti myös maksuton. SSA-projektin osalta tilojen käytöstä on annettu erillinen ohje.
 

- kohta 1.2. Muut kentät, lisätään Toejoen kentän hiekkatekonurmi ja tekojääradan hiekkatekonurmi

- kohta 5.1. Koulusalit, lisätään Itätuulen koulun liikuntasalin kohdalle seuraava täsmennys:

"Itätuulen koulun liikuntasalia on mahdollista vuokrata vakiovuorokäyttöön ainoastaan koko salia kerrallaan. Tilan osalta ei ole myöskään mahdollista peruuttaa vuoroja yhden tai kahden lohkon osalta, vaan peruutus koskee varaamisen tapaan aina koko salia."

Itätuulen iso liikuntasali soveltuu palloilulajien harjoitus- ja kilpailukäyttöön, sillä salin tila mahdollistaa esimerkiksi täysimittaisen salibandy- ja futsal-kentän lisäksi riittävät suoja-alueet kenttäalueen ulkopuolelle. Muutoksen myötä Itätuulen iso liikuntasali saadaan tehokkaampaan käyttöön, sillä käytäntö on osoittanut, että varattujen ja myönnettyjen vakiovuorojen osittaisten peruuttamisten myötä salista on jäänyt lohkoja käyttämättä. Täysimittaisten salien osalta tilojen tehokkaaseen käyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivityslautakunta päättää yhdenmukaistaa koulujen liikuntatilojen varauskäytäntöjä asian kuvauksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta päättää tehdä yllä esitetyt muutokset liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon. Muutokset astuvat voimaan 1.7.2021 alkaen.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Esa Kohtamäki oli poissa kokouksesta kello 17.40-17.41 välisen ajan.

Tiedoksi

Perusopetuksen koulut, lukiot, päiväkodit, Porin seudun kansalaisopisto, Palmgren-konservatorio, tilavaraus, liikuntapaikat, liikuntalaitokset, laskutus, kirjanpito, seurat (liikunta- ja nuorisoyksikön tiedote)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi